Vertaling van shopkeeper

Inhoud:

Engels
Nederlands
shopkeeper {zn.}
winkelier
neringdoende
"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.
"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.
"No," the shopkeeper replied. "I'm quite serious. You saw the price tag."
"Nee," antwoordde de winkelier. "Ik meen het. U heeft het prijskaartje gezien."
market keeper, shopkeeper, storekeeper, tradesman {zn.}
winkelier [m] (de ~)
wederverkoper [m] (de ~)
middenstander [m] (de ~)
neringdoende [m] (de ~)
detaillist [m] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.

"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.

"I believe that the code for Lebanon is 961," the shopkeeper said.

"Ik geloof dat de code voor Libanon 961 is," zei de verkoopster.

"But don't you think that it's a little big?" asked the shopkeeper.

"Maar denkt u niet dat het een beetje groot is?" vroeg de verkoopster.

"No," the shopkeeper replied. "I'm quite serious. You saw the price tag."

"Nee," antwoordde de winkelier. "Ik meen het. U heeft het prijskaartje gezien."

"Well?" the impatient shopkeeper asked, once Dima had ended the call. "Is everything all set now?"

"En?" vroeg de ongeduldige verkoopster toen Dima het gesprek beëindigd had. "Is alles nu in orde?"

"Well," said the shopkeeper, motioning for Dima to follow her to the cash register. "That'll be 3,000,000.99, then."

"Nou," zei de verkoopster, en wenkte Dima haar te volgen naar de kassa, "dat is dan 3.000.000,99."

"You have expensive taste!" the shopkeeper exclaimed. "Are you sure you don't want to look through our cheaper variants first?"

"U heeft een dure smaak!" riep de verkoopster uit. "Weet u zeker dat u niet eerst onze goedkopere varianten wilt doorkijken?"

As she fetched Dima the suit, the shopkeeper noticed smears of blood on his shirt, and couldn't help but stare in shock.

Terwijl ze het pak voor Dima haalde, merkte de verkoopster op dat hij bloedvlekken op zijn overhemd had, en kon er alleen maar geschokt naar staren.

"Would you like to buy a suit?" the shopkeeper asked Dima, who brought the smells of the previous night with him as he walked through the door.

"Wilt u een pak kopen?" vroeg de verkoopster aan Dima, die de geuren van de nacht ervoor met zich meebracht toen hij door de deur liep.

"Well..." sighed Dima, then turned to the shopkeeper and cast her a murderous glance. "I guess I have no choice now..."

"Nou..." zuchtte Dima, keerde zich vervolgens naar de verkoopster en wierp haar een moordzuchtige blik toe, "ik geloof dat ik nu geen keus heb..."

"Our boss insisted on that price," the shopkeeper explained. "But you know, you don't have to pay me 0.99 in kopeks. You can pay more if you like."

"Onze baas heeft aangedrongen op die prijs," legde de verkoopster uit. "Maar weet u, u hoeft me geen 0,99 in kopeken te betalen. U mag meer betalen als u wilt."


Gerelateerd aan shopkeeper

market keeper - storekeeper - tradesmanbargainer