Vertaling van sloppy

Inhoud:

Engels
Nederlands
boggy, marshy, miry, mucky, muddy, quaggy, sloppy, sloughy, soggy, squashy, swampy, waterlogged {bn.}
veenachtig
venig
haphazard, slapdash, slipshod, sloppy {bn.}
slordig
haphazard, slapdash, slipshod, sloppy {bn.}
onzorgvuldig
haphazard, slapdash, slipshod, sloppy {bn.}
onnauwkeurig
inaccuraat
inexact
haphazard, slapdash, slipshod, sloppy {bn.}
lukraak
blindelings
baggy, loose-fitting, sloppy {bn.}
hobbezakkerig
hobbezakkig

Gerelateerd aan sloppy

boggy - marshy - miry - mucky - muddy - quaggy - sloughy - soggy - squashy - swampy - waterlogged - haphazard - slapdash - slipshod - baggyscruffy - haphazard - daredevil - outsize