Vertaling van suddenly

Inhoud:

Engels
Nederlands
all of a sudden, suddenly, abruptly, dramatically {bw.}
ineens 
opeens 
plotseling
abruptly, off-handedly, rudely, sharply, shortly, suddenly {bw.}
abrupt 
botweg
kortaf

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She suddenly fell silent.

Ze werd plots stil.

He suddenly stopped talking.

Hij stopte plotseling met praten.

Suddenly, something unexpected happened.

Plotseling gebeurde er iets onverwachts.

She suddenly kissed me.

Ze gaf me plotseling een kus.

Suddenly it began to rain.

Opeens begon het te regenen.

The temperature has suddenly dropped.

De temperatuur daalde plotseling.

He closed the door suddenly.

Hij deed plots de deur dicht.

Her face suddenly turned red.

Haar gezicht werd plotseling rood.

The weather suddenly got warmer.

Het weer werd plots warmer.

Mr Jordan woke up suddenly.

Meneer Jordan werd plots wakker.

It has suddenly gotten cold, hasn't it?

Het is opeens koud geworden, hè?

Suddenly, the captain left the ship.

Plots verliet de kapitein het schip.

She gave me a kiss suddenly

Ze gaf me plotseling een kus.

Suddenly she felt tiny, worthless and miserable.

Plotseling voelde ze zich zeer klein, waardeloos en ellendig.

I can't understand why he left so suddenly.

Ik begrijp niet waarom hij zo opeens wegging.


Gerelateerd aan suddenly

all of a sudden - abruptly - dramatically - off-handedly - rudely - sharply - shortly