Vertaling van until

Inhoud:

Engels
Nederlands
until, till, pending, unto {vz.}
tot 
voor 
binnen 
till, until, up to the time of {vw.}
totdat
tot 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Wait until tomorrow morning.

Wacht tot morgenochtend.

Until next time.

Tot de volgende keer.

I'll stay here until ten.

Ik blijf hier tot tien uur.

Heat up the water until it boils.

Breng het water aan de kook.

Until now I've never used an axe.

Tot nu toe heb ik nog nooit een bijl gebruikt.

Let's wait here until she comes back.

Laten wij hier wachten tot ze terugkomt.

I'll stay here until you return.

Ik blijf hier tot je terugkomt

Let's wait until it stops raining.

Laat ons wachten tot het ophoudt met regenen.

I'll wait here until she comes.

Ik zal hier wachten tot ze komt.

I'll postpone my trip to Scotland until it's warmer.

Ik stel mijn reis naar Schotland uit tot het warmer is.

She did not eat anything until she was rescued.

Ze heeft niets gegeten tot ze gered werd.

It was not until I called that he came.

Hij kwam pas toen ik belde.

The two children pulled at the rope until it broke.

De twee kinderen trokken aan het touw tot het brak.

She didn't show up until the meeting was over.

Ze kwam niet opdagen totdat de vergadering was afgelopen.

Tom had no intention on waiting until Mary got back.

Tom was niet van plan te wachten tot Mary was teruggekomen.


Gerelateerd aan until

till - pending - unto - up to the time of