Vertaling van nombre

Inhoud:

Frans
Nederlands
nombre [m] (le ~) {zn.}
aantal  [o]
getal [o]
tal [o]
Si le nombre de véhicules augmente, la circulation augmentera aussi.
Als het aantal auto's toeneemt, neemt ook het verkeer toe.
Le nombre de personnes souffrant de problèmes cardiaques a augmenté.
Het aantal personen met een hartziekte is toegenomen.


Voorbeelden in zinsverband

Frans
Nederlands

La technologie a résolu nombre des problèmes.

Technologie loste veel van de problemen op.

Si le nombre de véhicules augmente, la circulation augmentera aussi.

Als het aantal auto's toeneemt, neemt ook het verkeer toe.

Un grand nombre d'élèves étaient absents de l'école.

Veel studenten waren afwezig van school.

Le nombre de personnes souffrant de problèmes cardiaques a augmenté.

Het aantal personen met een hartziekte is toegenomen.

Une grosse bombe tomba, et un grand nombre de personnes perdirent la vie.

Er viel een grote bom, en heel veel mensen kwamen om.

La récente pénurie de café a donné lieu à un grand nombre de problèmes.

Het recente koffietekort bracht veel problemen met zich mee.

Dans ce pays, le nombre moyen d'enfants par famille est tombé de 2 à 1,5.

In dit land is het gemiddeld aantal kinderen per gezin gedaald van 2 naar 1,5.

Le nombre de personnes sur Facebook est supérieur à la population des États-Unis d'Amérique.

Het aantal mensen op Facebook is groter dan de bevolking van de Verenigde Staten van Amerika.

La quantité de muffin que tu pourras avoir sera inversement proportionnelle au nombre de fois que tu discuteras sur IRC.

Het aantal muffins dat je krijgt, zal omgekeerd evenredig zijn aan het aantal keer dat je op IRC praat.

Il est apparu évident que ceci constitue un facteur très favorable pour notre projet, qui vise justement à créer, en coopération, un réseau de traductions dans le plus grand nombre possible de langues.

Het blijkt dat dit een zeer gunstige factor is voor ons project, dat juist als doel heeft in samenwerking een netwerk te scheppen van vertalingen in zoveel mogelijk talen.