Vertaling van segurar

Inhoud:

Portugees
Nederlands
pôr em segurança, segurar {ww.}
beveiligen 
in veiligheid brengen
manter, segurar, sustenar, ter, conservar, guardar {ww.}
houden
bijhouden
vasthouden
Você pode acreditar que ele irá manter a sua palavra.
Je kan hem vertrouwen dat hij zijn woord zal houden.
apertar, constringir, segurar {ww.}
omklemmen
garantir, segurar, assegurar {ww.}
verzekeren
assureren
veilig stellen
Todos podem ajudar a garantir que as frases pareçam naturais e sejam escritas corretamente.
Iedereen kan helpen verzekeren dat de zinnen goed klinken en juist gespeld zijn.

Gerelateerd aan segurar

pôr em segurança - manter - sustenar - ter - conservar - guardar - apertar - constringir - garantir - assegurar