Betekenis van:
aflossen

aflossen
Werkwoord
 • in zijn taak vervangen
"de wachters voor het paleis lossen elkaar af"
"de wacht aflossen"

Hyperoniemen

aflossen
Werkwoord
 • de plaats innemen van
"Hij loste de bewaker af."
aflossen
Werkwoord
 • geheel of gedeeltelijk voldoen
"Zij moest haar schuld nog aflossen."
aflossen
Werkwoord
 • terugbetalen
"een schuld aflossen"
"een bedrag aflossen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Wanneer een beleggingsonderneming het intraday-krediet om wat voor reden dan ook niet op tijd kan aflossen, wordt deze onderneming een boete opgelegd in overeenstemming met hetgeen volgt.
 2. het aflossen van de financiële verplichting door de verstrekking van eigenvermogensinstrumenten met de oorspronkelijke voorwaarden van de financiële verplichting in overeenstemming is.
 3. Deze kosten omvatten ook kosten die direct verband houden met het beëindigen van de PPA, zoals kosten vanwege het vervroegd aflossen van leningen.
 4. De Commissie merkt op dat in het plan ook in twee kapitaalinjecties ten behoeve van PZL Hydral was voorzien teneinde het voor het aflossen van schulden uit het verleden beschikbare bedrag te verhogen.
 5. Volgens het herstructureringsplan zou bij een totale investering onder deze drempelwaarde de ÖGB en de aan haar gelieerde ondernemingen geen kredieten mogen aflossen; ook zou de koper in dit geval de noodzakelijke verhogingen van het eigen vermogen niet kunnen realiseren.
 6. het andere deel van de lening, een bedrag van maximaal 31430000 EUR waarmee de onderneming het resterende gedeelte van de sale-en-leaseback-overeenkomst wilde aflossen, was bestemd voor schuldherstructurering middels de terugkoop van productie-activa (grond en gebouwen).
 7. Wanneer het herstructureringsplan van de werf goedgekeurd en de voorgenomen steun verleend zal zijn, zal de werf — overeenkomstig het herstructureringsplan — de uitstaande verbintenissen aflossen en zal de hypotheek op het grondstuk opgeheven worden.
 8. PZL Hydral zou een deel van de uitstaande schulden in termijnen aflossen; de betaling van het resterende gedeelte zou worden uitgesteld totdat PZL Hydral haar dochterondernemingen en activa verkocht had;
 9. De Commissie heeft geconstateerd dat de geplande herstructurering op een financiële herstructurering was gericht, d.w.z. dat circa 90 % van alle herstructureringskosten gereserveerd waren voor het aflossen van de achterstallige schulden aan de overheid.
 10. Omdat een aantal van deze leveranciers de EG-producenten omvangrijke kredieten hebben verleend, hebben deze leveranciers er ook belang bij dat de EG-producenten hun activiteiten voortzetten zodat zij hun schulden kunnen aflossen.
 11. De Poolse autoriteiten hebben de Commissie ervan in kennis gesteld dat Techmatrans, naast de aangemelde steunmaatregel, in 2004 en 2005 ook staatssteun heeft ontvangen in de vorm van regelingen voor het aflossen van schulden in termijnen.
 12. Alle boetebepalingen voor beleggingsondernemingen zoals neergelegd in artikel 3, onder f), punt 1, onder iii), zijn gelijkelijk op bedoelde kredietinstellingen van toepassing wanneer deze om enigerlei reden hun intraday-krediet niet op tijd kunnen aflossen;
 13. Gezien de cijfers over de inkomsten in de afgelopen jaren en de kassituatie van de onderneming, had KK haar jaarlijkse inkomsten drastisch moeten opvoeren om de rente op een lening voor dit bedrag te kunnen aflossen.
 14. Ten aanzien van het uitstel van couponbetalingen en het aflossen van Tier 1- en Tier 2-effecten verbindt Nederland zich ertoe dat ING het volgende in acht zal nemen:
 15. De Commissie twijfelde eraan dat de in het herstructureringsplan bedoelde maatregelen voldoende waren om de levensvatbaarheid van de begunstigde op lange termijn te herstellen, omdat het plan zich leek te concentreren op het aflossen van de schuld en het dekken van de exploitatiekosten.