Betekenis van:
afroepen

afroepen
Werkwoord
  • namen opnoemen
"de namen van de aanwezigen afroepen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Bijzonderheden betreffende het oorspronkelijk en in tweede instantie afroepen van bijdragen uit de begroting 2009
  2. Eventuele verschillen tussen de berekening van bovenvermelde BNI-cijfers en de daadwerkelijke BNI-cijfers voor 2007 zullen bij het afroepen van de begroting voor 2011 worden gecorrigeerd.
  3. Afroepen tot verdere storting van het kapitaal geschiedt in de vorm van een door de Commissie voorgesteld besluit van de Raad, die besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen.
  4. De directeur kan de bijdragen die noodzakelijk zijn ter dekking van de volgens dit lid toegestane kredieten, afroepen, en deze bijdragen zijn binnen 30 dagen na de afroep van de bijdragen betaalbaar.
  5. De directeur kan de bijdragen die noodzakelijk zijn ter dekking van de volgens deze bepaling toegestane kredieten, afroepen, en deze bijdragen zijn binnen 30 dagen na de afroep van de bijdragen betaalbaar.
  6. Behoudens andersluidend besluit van de Raad met betrekking tot de vergoeding van de EIB overeenkomstig artikel 5 van het Intern Akkoord, vormen de door de EIB op het creditsaldo van de in lid 1 van dit artikel bedoelde speciale rekeningen geïnde opbrengsten een aanvulling op de investeringsfaciliteit en worden zij in aanmerking genomen voor de in artikel 57 bedoelde afroepen van de bijdragen.
  7. Rekening houdend met de verwachtingen van de EIB met betrekking tot het beheer en de verrichtingen van de investeringsfaciliteit, inclusief rentesubsidies, stelt de Commissie uiterlijk op 15 juni van het jaar n + 1 de staat vast van de vastleggingen, de betalingen en het jaarlijks bedrag van de afroepen van de bijdragen die in het jaar n zijn gedaan en die in het jaar n + 1 en het jaar n + 2 zullen worden gedaan, en zij stelt de Raad hiervan in kennis.