Betekenis van:
aftekening

aftekening
Zelfstandig naamwoord
  • patroon; versiering van herhaalde figuren; natuurlijk patroon van lijnen en kleuren

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van verzending verrichten een elektronische controle van de gegevens die afkomstig zijn uit de in lid 1 bedoelde aftekening.
  2. De aftekening bestaat uit een stempel met de naam van het douanekantoor van uitgang en de datum waarop de goederen het douanegebied van de Gemeenschap zijn uitgegaan.
  3. De voorwaarden en specificaties voor het erkennen van verrekeningsovereenkomsten vereisen de aftekening door juridisch personeel om de afdwingbaarheid in rechte van de verrekenbare transacties te verifiëren, alsmede het invoeren in de gegevensbank door een onafhankelijke afdeling.
  4. Wanneer de aangever in vak 44 „RET-EXP” of code 30400 heeft vermeld of op andere wijze zijn wens te kennen heeft gegeven exemplaar nr. 3 terug te krijgen, bevestigt het douanekantoor van uitgang, dat de goederen daadwerkelijk zijn uitgegaan door aftekening van de achterzijde van dat exemplaar.
  5. In afwijking van lid 1 kan, bij gebreke van een bericht van ontvangst of een bericht van uitvoer om andere dan de in artikel 27 vermelde redenen, het eindigen van de overbrenging van accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling in de in artikel 17, lid 1, onder a) i), ii) en iv) en b), en lid 2, bedoelde gevallen ook worden aangetoond met een op basis van afdoend bewijs opgestelde aftekening van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van bestemming dat de verzonden accijnsgoederen de opgegeven bestemming hebben bereikt of, in het in artikel 17, lid 1, onder a) iii), bedoelde geval, met een aftekening van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar het douanekantoor van uitgang is gelegen, ter bevestiging dat de accijnsgoederen het grondgebied van de Gemeenschap hebben verlaten.
  6. De in lid 1, eerste alinea, van dit artikel bedoelde aftekening en terugzending van exemplaar nr. 3 zijn ook van toepassing op voor uitvoer vrijgegeven goederen die niet onder een regeling van douanevervoer zijn geplaatst, maar die onder dekking van een aangifte voor douanevervoer bestaande uit een enkel manifest naar een douanekantoor van uitgang worden verzonden overeenkomstig artikel 445 of 448 en die zijn geïdentificeerd overeenkomstig artikel 445, lid 3, onder e), of artikel 448, lid 3, onder e).
  7. In het in artikel 17, lid 1, onder a) iii), en, in voorkomend geval, onder b), van deze richtlijn bedoelde geval wordt een bericht opgesteld (hierna het „bericht van uitvoer” genoemd), door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van uitvoer op basis van de aftekening door het douanekantoor van uitgang als bedoeld in artikel 793, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie [13] of van het kantoor waar de in artikel 3, lid 2, van deze richtlijn bedoelde formaliteiten zijn vervuld, ter bevestiging dat de accijnsgoederen het grondgebied van de Gemeenschap hebben verlaten.