Betekenis van:
ambitie

ambitie (de ~ | meervoud ambities)
Zelfstandig naamwoord
  • streven naar eer; ambitie; streven naar roem
"een bestuurlijke/politieke ambitie"
"de ambitie om [een groot schrijver te worden]"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Toen hij een kind was, was het zijn ambitie om leraar Engels te zijn.
  2. Het thema „Wetenschap in de maatschappij” houdt een belangrijke uitbreiding en voortzetting in van de uit hoofde van het zesde kaderprogramma uitgevoerde proefprojecten, overeenkomstig de toegenomen ambitie van het Europese onderzoeksbeleid.
  3. op het gebied van „Raffinage-Petrochemie” staat in de doelstellingenovereenkomst dat de ambitie van IFP voor het lopende decennium is, zijn activiteiten uit te breiden en zijn marktaandelen te vergroten en aldus op wereldwijd niveau een speler te worden waarmee rekening moet worden gehouden.
  4. De ambitie en het domein van de doelstellingen die zijn vastgelegd voor het GTI inzake „ingebedde computersystemen”, de omvang van de te mobiliseren financiële en technische middelen en de noodzaak van een doeltreffende coördinatie en synergie van materiële en financiële middelen maken actie op communautair niveau noodzakelijk.
  5. De ambitie en het domein van de doelstellingen die zijn vastgelegd voor het GTI inzake nano-elektronica, de omvang van de te mobiliseren financiële en technische middelen en de noodzaak van een doeltreffende coördinatie en synergie van materiële en financiële middelen maken actie op communautair niveau noodzakelijk.
  6. In de gezamenlijke verklaring van de top van Parijs voor het Middellandse Zeegebied van 13 juli 2008, waarbij de Unie voor het Middellandse Zeegebied werd ingesteld, werd de gemeenschappelijke ambitie bevestigd om vrede en regionale veiligheid te bewerkstelligen zoals uiteengezet in de op de Euro-mediterrane conferentie van 27-28 november 1995 aangenomen Verklaring van Barcelona, waarin onder meer wordt gepleit voor het bevorderen van de veiligheid in de regio door voor niet-verspreiding van kernwapens en chemische en biologische wapens te ijveren via toetreding tot en naleving van een reeks internationale en regionale non-proliferatieregelingen en overeenkomsten inzake wapenbeheersing en ontwapening, zoals het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), het Chemischewapensverdrag, het Verdrag inzake biologische en toxine wapens, het Alomvattend Kernstopverdrag en/of regionale regelingen zoals wapenvrije zones en de bijbehorende verificatieregelingen, alsmede door het te goeder trouw nakomen van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van overeenkomsten inzake wapenbeheersing, ontwapening en non-proliferatie.