Betekenis van:
assisteren

assisteren
Werkwoord
 • (iem.) bij de uitvoering van iets bijstaan
"de dokter bij een operatie assisteren"

Hyperoniemen

assisteren
Werkwoord
 • een helpende hand bieden
"De oude man werd geassisteerd bij het uitstappen uit de auto."

Voorbeeldzinnen

 1. deze autoriteiten bij het gebruik van RAPEX assisteren;
 2. de Commissie assisteren bij de uitwisseling van informatie over de ontwikkeling van methodieken en beste praktijken voor milieubeoordelingen;
 3. De honoraria van de eventuele adviseurs die KMO's bij de toelatingsprocedure assisteren worden door de betrokken ondernemingen betaald.
 4. assisteren bij het oplossen van praktische moeilijkheden bij het verlenen van bijstand, op gebieden zoals doorvoer en douane;
 5. het sturen van deskundigen van de Gemeenschap naar de ontwikkelingslanden, om aldaar te assisteren bij de organisatie van officiële controles;
 6. de Commissie assisteren bij de verspreiding van informatie over de resultaten van relevant milieuonderzoek in een vorm die de beleidsontwikkeling het beste dient.
 7. De groepsvoorzitters assisteren het presidium van het Comité bij het uitstippelen van het beleid en zo nodig bij het controleren van de uitgaven.
 8. „gemachtigde personeelsleden van de lidstaten”: personen die wettelijk gemachtigd zijn door de bevoegde instanties van de lidstaten om het Agentschap te assisteren bij de uitvoering van inspecties.
 9. Indien de nationale luchtvaartautoriteit van de lidstaat daarom verzoekt, kunnen haar personeelsleden de gemachtigde personeelsleden van het Agentschap bij het gesprek assisteren.
 10. De groepsvoorzitters assisteren het presidium van het Comité bij het uitstippelen van het beleid en zo nodig bij het controleren van de uitgaven.
 11. De Raad nam er nota van dat de EU principieel bereid is om, op basis van een overeenkomst tussen de partijen, te assisteren bij de werking van de grensposten in Gaza.
 12. te assisteren bij de verkrijging van relevante informatie over het inkomen en, indien nodig, het vermogen van de onderhoudsplichtige of de onderhoudsgerechtigde, het lokaliseren van goederen daaronder begrepen, met name met toepassing van de artikelen 61, 62 en 63;
 13. De Commissie stelt, in nauwe samenwerking met de Autoriteit, passende technische ondersteuning en instrumenten ter beschikking om de exploitanten van levensmiddelenbedrijven, met name MKB's, te assisteren bij de voorbereiding en indiening van de aanvraag voor een wetenschappelijke beoordeling.
 14. Het comité kan in voorkomend geval werkgroepen oprichten om zich te laten assisteren bij de vervulling van zijn taken, met name met het oog op de coördinatie van de aangemelde instanties.
 15. De contactinstanties hebben tot taak te assisteren bij en te zorgen voor de coördinatie van de communicatie tussen bevoegde autoriteiten, en met name ook verzoeken om bijstand te verzenden en in ontvangst te nemen.