Betekenis van:
bekostigen

bekostigen
Werkwoord
 • betalen; financieel steunen
"de apparatuur bekostigen met de winst van een ander project"
"een gebouw bekostigen"

Synoniemen

Hyperoniemen

bekostigen
Werkwoord
 • ervoor zorgen dat de kosten betaald worden

Voorbeeldzinnen

 1. Gedurende de periode 2000-2003 maakte Royal Mail onvoldoende winst om deze acquisities te kunnen bekostigen.
 2. Bekostigen van en samenwerken met de bureaus voor overheidsambtenaren op staats- en entiteitsniveau. (Aanbeveling haalbaarheidsstudie).
 3. Aangezien alleen deze opleidingsmaatregelen verdergaan dan hetgeen noodzakelijk is en DHL in elk geval moet bekostigen, komt de Commissie tot de slotsom dat alleen dat bedrag subsidiabel is.
 4. Sementsverksmiðjan hf. zou alle onderhoudskosten van en verbeteringswerken aan deze eigendommen bekostigen, maar zou geen kosten betalen voor het recht op gebruik ervan.
 5. De steun moet steeds leiden tot duurzame verbeteringen die de visserijsector in staat stellen zijn verdere ontwikkeling uitsluitend uit marktopbrengsten te bekostigen.”
 6. Ingevolge het arbeidsrecht of collectieve overeenkomsten met vakbonden op de onderneming zelf rustende verplichtingen om ontslagvergoedingen en/of uitkeringen bij vervroegde uittreding te betalen, maken deel uit van de gewone kosten die een onderneming uit eigen middelen dient te bekostigen.
 7. Anderzijds stelt de Commissie vast dat ORFAMA blijkbaar in staat was de investering uit eigen middelen te bekostigen, alsmede door middel van handelsleningen, die in hun geheel verkregen werden nog voor de steun werd aangevraagd.
 8. Onverminderd de beslissingsautonomie van de Europese Unie en haar ene institutionele kader, kunnen kandidaat-lidstaten en derde staten worden uitgenodigd aan EUJUST LEX-IRAQ deel te nemen, met dien verstande dat zij zelf de door hen gedetacheerde politiedeskundigen en/of civiele personeels leden bekostigen, daaronder begrepen de salarissen, vergoedingen, medische verzorging, verzekering tegen grote risico's en het vervoer van en naar Irak, en dat zij op passende wijze mede de lopende uitgaven van de missie bekostigen.
 9. De Commissie tekent aan dat in de zaak-Preussen-Elektra de middelen die voor het bekostigen van de maatregelen vereist waren, rechtstreeks door de distributeurs aan de producenten van hernieuwbare energie werden verschaft zonder dat deze langs een overheidsinstantie passeerden.
 10. Het is aannemelijk dat Vauxhall, omdat zij zelf geen baat heeft bij de opleiding en de kosten ervan niet kan terugwinnen, weinig reden meer ziet om deze uitsluitend uit eigen middelen te blijven bekostigen [15].
 11. Van het totaalbedrag is een indicatief percentage van 3 % bestemd voor het bekostigen van de personele en materiële middelen die vereist zijn voor effectieve administratie en supervisie van de bijstand.
 12. Het standpunt van de Commissie zou ernstig interfereren met de mogelijkheden van de lidstaten om hun bevoegdheden te decentraliseren en daarmee de regio's de noodzakelijke fiscale autonomie te verlenen om de uitoefening van dergelijke gedecentraliseerde bevoegdheden te bekostigen.
 13. De Commissie heeft ook vastgesteld dat de aard van de maatregel ervoor heeft gezorgd dat de pensioenverplichtingen van Royal Mail intact zijn gebleven. De maatregel heeft de onderneming in de gelegenheid gesteld om het tekort weg te werken over een langere periode, in plaats van de verplichtingen integraal te bekostigen.
 14. De niet-achtergestelde lening ten bedrage van 900 miljoen GBP vervangt de in 2003 verstrekte leenfaciliteiten van 844 miljoen GBP en breidt deze uit. Zij is gestructureerd in twee tranches: een tranche van […] GBP die uitsluitend mag worden gebruikt om de herstructurering te bekostigen en een tranche van […] GBP die bestemd is voor algemene bedrijfskapitaaldoeleinden binnen de onderneming (met uitzondering van Post Office Limited).
 15. Tijdens de besprekingen over de financiering van de acquisities, en met name van de acquisitie van German Parcel, de eerste grote buitenlandse acquisitie van Royal Mail, spraken de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk hun wens uit dat Royal Mail deze (en toekomstige) transactie(s) zou bekostigen met een lening uit het NLF van de regering die zou worden verstrekt tegen commerciële rentevoeten.