Betekenis van:
bijstellen

bijstellen
Werkwoord
 • in orde brengen
"de remmen van je auto laten bijstellen"
"je beeld van iemand bijstellen"

Hyperoniemen

bijstellen
Werkwoord
 • een naar verhouding kleine verandering aanbrengen in de instelling van iets, meestal als aanpassing aan veranderde omstandigheden
"De prijzen moesten bijgesteld worden om de verandering in de olieprijs in rekening te brengen."

Voorbeeldzinnen

 1. De Commissie kan het aandeel van 1 % in het communautaire totaal, genoemd in lid 1, bijstellen.
 2. Eventueel kunnen de lidstaten periodieke bijscholing ook gebruiken voor het bijstellen van normen.
 3. De lidstaten zouden met name de territoriale spreiding van de directe steun moeten kunnen bijstellen door een geleidelijk herverdeling tussen de regio's.
 4. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten de vergunningsvoorwaarden geregeld toetsen en zo nodig bijstellen.
 5. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de bevoegde autoriteiten de voorwaarden voor een vergunning op gezette tijden opnieuw bezien en, waar nodig, bijstellen:
 6. Indien er sprake is van een verschil in het voordeel van de aanvrager, dan kan Enova de financiële steun neerwaarts bijstellen in overeenstemming met de daadwerkelijke kostenstructuur [23].
 7. Het op deze indicatoren gebaseerde toezicht is voor de Commissie, het gezamenlijk toezichtcomité of het IPA-toezichtcomité en Turkije een hulpmiddel bij het bijstellen, voor zover nodig, van de programma’s en het opzetten van nieuwe programma’s.
 8. Tussen het einde van deel 1 en het begin van deel 2 mag, met instemming van de fabrikant, een periode van ten hoogste 20 seconden worden ingelast waarin geen monster wordt genomen, om de testapparatuur makkelijker te kunnen bijstellen.
 9. Het nieuwe ontwerp zal leiden tot kostenbesparingen, maar vanwege de hogere kosten voor het starten en bijstellen van de machine, is er de eerste 5 jaar geen netto operationeel voordeel te verwachten.
 10. Deze spoorwegonderneming moet voor haar cliënt de verwachte aankomsttijd van de zending berekenen nadat het reisplan voor de zending is vastgesteld, en moet de verwachte aankomsttijd bijstellen, steeds wanneer er tijdens het vervoer daarvan wordt afgeweken.
 11. Tussen het einde van deel 1 en het begin van deel 2 mag, met instemming van de fabrikant, een periode van ten hoogste 20 seconden worden ingelast waarin geen monster wordt genomen, om de testapparatuur makkelijker te kunnen bijstellen.
 12. De Commissie moet beoordelen of er op het niveau van de Unie emissiegrenswaarden nodig zijn en of de emissiegrenswaarden van bijlage V voor bepaalde grote stookinstallaties moeten worden gewijzigd, rekening houdend met de evaluatie en het bijstellen van de betrokken BBT-referentiedocumenten.
 13. Gezien de waarschijnlijke problemen voor toekomstige NCB’s van Eurosysteem inzake het plannen van het volume en de denominaties van eurobankbiljetten, die nodig zijn na de datum waarop wordt omgeschakeld naar de chartale euro, dienen die NCB’s van Eurosysteem direct na de datum waarop wordt omgeschakeld naar de chartale euro de denominatiesamenstelling van hun voorraden eurobankbiljetten tegen lage kosten te kunnen bijstellen.
 14. Xinhua Alida verstrekte bewijsmateriaal om aan te tonen dat BPI de afschrijving van zijn activa corrigeerde als onderdeel van het consolidatieproces, en voerde tevens aan dat de afschrijvingspercentages in China wettelijk zijn vastgesteld, zodat de onderneming zijn afschrijvingsbeleid niet kan bijstellen.
 15. De delen A en C van bijlage II en de bijlagen III en IV kunnen in het licht van de vooruitgang van wetenschap en techniek worden gewijzigd volgens de in artikel 9, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing, rekening houdend met de termijnen voor het toetsen en bijstellen van de stroomgebiedbeheersplannen zoals omschreven in artikel 13, lid 7, van Richtlijn 2000/60/EG.