Betekenis van:
convocatie

convocatie (de ~ | meervoud convocaties)
Zelfstandig naamwoord
 • oproeping
"een convocatie voor een vergadering"

Hyperoniemen

convocatie (de ~ | meervoud convocaties)
Zelfstandig naamwoord
 • geschrift
"een convocatie voor een vergadering"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. convocatie
 2. De agenda wordt de leden samen met de convocatie toegestuurd.
 3. Het uitvoerend comité vergadert op convocatie van de voorzitter ten minste zes keer per jaar.
 4. De tuchtraad vergadert in de week die op de datum van verzending van de convocatie volgt.
 5. De leden dienen uiterlijk vier weken vóór een gewone vergadering een convocatie én de agenda te ontvangen.
 6. De Raad van bestuur vergadert op convocatie van de voorzitter en dit ten minste twee keer per jaar.
 7. De convocatie wordt uiterlijk 35 dagen voor het begin van de vergadering verspreid, behalve in spoedeisende gevallen.
 8. De voorzitter doet uiterlijk 15 werkdagen voor het begin van de vergadering de convocatie met bijgaande agenda en vergaderingsdocumenten toekomen aan het hoofd van de andere delegatie.
 9. De voorzitter verstuurt de convocatie tezamen met de ontwerpagenda en de vergaderstukken uiterlijk vijftien werkdagen voor de vergadering aan het andere delegatiehoofd.
 10. De convocatie gaat vergezeld van de ontwerpagenda en alle nodige vergaderstukken, tenzij dit gezien de aard van deze stukken niet mogelijk is.
 11. Elke vergadering van een speciaal comité wordt door de secretaris van dat speciale comité bijeengeroepen middels een convocatie die uiterlijk 35 dagen voor het begin van de vergadering wordt verspreid, behalve in spoedeisende gevallen.
 12. In de convocatie dient uitdrukkelijk te worden vermeld voor welke gerechtelijke of administratieve instantie de betrokken ambtenaar moet verschijnen en over welk onderwerp en in welke functie of hoedanigheid de ambtenaar zal worden gehoord.
 13. De vergaderingen van de Gezamenlijke Raad worden bijeengeroepen door de secretaris van de Gezamenlijke Raad middels een convocatie die uiterlijk 35 dagen vóór de vergadering wordt verspreid, tenzij een buitengewone vergadering bijeen wordt geroepen.
 14. De convocatie, de agenda en de werkdocumenten waarover de belanghebbende partijen in het forum worden geraadpleegd, en alle verdere werkdocumenten worden uiterlijk een maand vóór de vergaderdatum overeenkomstig artikel 12, lid 2, door de voorzitter aan de leden van het forum toegezonden.
 15. De convocatie, de ontwerpagenda, de ontwerpmaatregelen waarover het advies van het comité wordt gevraagd en alle verdere werkdocumenten worden door de voorzitter, via het secretariaat, in de officiële talen van de Gemeenschap aan de leden van het comité toegestuurd, in de regel uiterlijk vÿftien werkdagen vóór de vergaderdatum.