Betekenis van:
debet

debet
Bijvoeglijk naamwoord
 • schuldig; straf verdienend; verschuldigd
"ergens debet aan zijn"

Synoniemen

debet
Bijvoeglijk naamwoord
 • wat men schuldig is; verantwoordelijk

Synoniemen

Hyperoniemen

debet (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • geld dat iemand tegoed heeft

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Credit, debet, netto
 2. Debet op bankrekeningen op korte termijn
 3. de andere debet- en creditelementen, en met name die welke betrekking hebben op de in lid 1, onder c) tot en met g), van het onderhavige artikel bedoelde hoeveelheden;
 4. Omvat bouwdiensten die door niet-ingezeten bouwondernemingen worden verstrekt aan ingezetenen van de rapporterende economie (debet) en de goederen en diensten die door deze niet-ingezeten ondernemingen in de rapporterende economie worden aangekocht (credit).
 5. Omvat bouwdiensten die door in de rapporterende economie ingezeten ondernemingen worden verstrekt aan niet-ingezetenen (credit) en de goederen en diensten die door deze ondernemingen in de gasteconomie worden aangekocht (debet).
 6. De laatste jaren heeft PI de waaier betalingsdiensten die het aan zijn cliënten aanbiedt aanzienlijk uitgebreid, waarbij het aan de traditionele postinstrumenten (despositobewijzen voor lopende rekeningen en postwissels) een aantal instrumenten toevoegde die voorheen enkel werden aangeboden door banken (debet- en kredietkaarten, overschrijvingen, doorlopende betaalopdrachten voor facturen van nutsbedrijven) [18].
 7. Het debet- of creditsaldo, d.w.z. het uitstaande bedrag, op het referentietijdstip zoals gedefinieerd in paragraaf 29, wordt daarom gebruikt als een indicator voor de nieuwe contracten in girale deposito's, deposito's met opzegtermijn, schulden op kredietkaart, alsook doorlopende leningen en rekening-courantkredieten.
 8. Vóór 2001 konden de lopende rekeningen van particulieren bij BancoPosta niet worden beschouwd als vervanging voor lopende bankrekeningen omdat de bijbehorende diensten (zoals debet- en kredietkaarten) ontoereikend waren en zij voornamelijk werden gebruikt door de overheid en door bedrijven die een groot aantal facturen uitschrijven (nationale nutsbedrijven).
 9. De laatste jaren heeft Poste Italiane het aanbod betalingsdiensten voor haar eigen cliënten aanzienlijk uitgebreid, waarbij zij aan de traditionele postinstrumenten (bolletini postali (despositobewijzen voor lopende rekeningen) en postwissels) een aantal instrumenten toevoegde die voorheen alleen door banken werden aangeboden (debet- en kredietkaarten, overschrijvingen, doorlopende betaalopdrachten voor facturen van nutsbedrijven) [14].
 10. Daarnaast heeft PP de laatste jaren het aanbod van betaaldiensten voor klanten aanzienlijk uitgebreid, waarbij aan de traditionele postdiensten een reeks diensten is toegevoegd die voorheen uitsluitend door banken werden verleend (debet- en kredietkaarten, overboekingen, doorlopende betaalopdrachten voor facturen van nutsbedrijven).
 11. De laatste jaren heeft PI ook het assortiment betalingsdiensten die het aan zijn cliënten aanbiedt, aanzienlijk uitgebreid en daarbij aan de traditionele postinstrumenten, zoals stortingsbewijzen voor lopende rekeningen en postwissels, een reeks instrumenten toegevoegd die voorheen tot het vakgebied van de banken behoorden (debet- en kredietkaarten, overschrijvingen, doorlopende opdrachten ter betaling van nutsbedrijven).
 12. Het bedrag dat moet worden gefinancierd op grond van de in artikel 3 bedoelde interventiemaatregelen, wordt bepaald op basis van de overeenkomstig artikel 2, lid 3, onder a), door de betaalorganen opgestelde en bijgehouden rekeningen waarin aan de debet-, respectievelijk de creditzijde de verschillende elementen van de uitgaven en ontvangsten zoals bedoeld in artikel 5 worden geboekt, in voorkomend geval met inachtneming van de in het kader van de sectorale landbouwregelingen vastgestelde bedragen van uitgaven.
 13. Voor de bepaling van het bedrag van de communautaire financiering in het kader van de uitgaven voor openbare opslag is het, gezien de zeer uiteenlopende aard van de betrokken maatregelen en het ontbreken van homogene ontstaansfeiten, dienstig een enkel ontstaansfeit te bepalen op basis van de rekeningen die door de betaalorganen worden opgesteld en bijgehouden en aan de debet-, respectievelijk de creditzijde waarvan de verschillende door de betaalorganen geconstateerde elementen van de uitgaven en de ontvangsten worden geboekt.