Betekenis van:
ongeoorloofd

ongeoorloofd
Bijvoeglijk naamwoord
 • verboden
"ongeoorloofde praktijken"
"ongeoorloofde middelen"

Synoniemen

Hyperoniemen

ongeoorloofd
Bijvoeglijk naamwoord
 • fatsoenshalve verboden
"Hij had 14 uur aan ongeoorloofd verzuim op z'n rapport staan."

Voorbeeldzinnen

 1. De programmatuur en apparatuur wordt beschermd tegen ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde wijzigingen.
 2. Zijn afwezigheid wordt als ongeoorloofd beschouwd vanaf de dertiende dag afwezigheid wegens ziekte zonder medisch attest.
 3. Ongeoorloofd bezit of gebruik van wapens, vuurwapens, met inbegrip van delen en onderdelen, munitie en explosieven
 4. Het overbrengen of het niet doen terugkeren van een kind wordt als ongeoorloofd beschouwd, wanneer:
 5. wanneer het werkelijke doel van de vennootschap ongeoorloofd is of strijdig met de openbare orde;
 6. Is dit niet het geval, dan wordt de afwezigheid — behoudens onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de tijdelijke functionaris — als ongeoorloofd beschouwd.
 7. De Commissie is van mening dat het toepassen van de toets op het niveau van ETVA een ongeoorloofd gebruik van die toets is.
 8. Bovendien liet de Commissie weten, voornemens te zijn te onderzoeken of de concurrentie op de commerciële markten niet ongeoorloofd is verstoord.
 9. De ECB definieert gemeenschappelijke regels en voert minimumnormen in ter voorkoming van onwettige openbaarmaking en ongeoorloofd gebruik van vertrouwelijke statistische gegevens.
 10. De onderzoekprocedure betreffende het ongeoorloofd reproduceren van EG-geluidsopnames in Thailand en de gevolgen daarvan voor de EG-handel in geluidsopnames wordt beëindigd.
 11. Onverlet blijft echter de mogelijkheid om op bepalingen van dit Verdrag een beroep te doen ten einde de terugkeer te bewerkstelligen van een kind dat ongeoorloofd is overgebracht of wordt vastgehouden, of ten einde het omgangsrecht te regelen.
 12. Indien de medische controle uitwijst dat de tijdelijke functionaris in staat is zijn werkzaamheden te verrichten, wordt zijn afwezigheid, behoudens het bepaalde in de volgende alinea, vanaf de datum van de medische controle als ongeoorloofd beschouwd.
 13. Het in aanmerking nemen van de slechte financiële situatie van een onderneming zou neerkomen op het verstrekken van een ongeoorloofd concurrentievoordeel aan de onderneming die het slechts aangepast is aan de marktomstandigheden.
 14. Het recht op het Gemeenschapsmerk kan alleen worden verkregen door de inschrijving en deze wordt met name geweigerd indien het merk onderscheidend vermogen mist, indien het ongeoorloofd is of indien oudere rechten zich ertegen verzetten.
 15. Onverminderd de toepassing van de voorschriften inzake tuchtprocedures wordt iedere krachtens de leden 1 en 2 als ongeoorloofd beschouwde afwezigheid in mindering gebracht op het jaarlijks verlof van de betrokken tijdelijke functionaris.