Betekenis van:
dwang

dwang (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • druk die je op iemand uitoefent; morele druk
"onder dwang"
"dwang uitoefenen"

Synoniemen

Hyperoniemen

dwang
Zelfstandig naamwoord
 • het uitoefenen van macht om iemand tegen diens wil iets te laten doen of laten

Voorbeeldzinnen

 1. Gebruik van intimidatie, dwang of ongepaste beïnvloeding
 2. Afpersing, dwang, pressie jegens een vertegenwoordiger van het overheidsgezag
 3. Het gaat om intimidatie, dwang, met inbegrip van het gebruik van lichamelijk geweld, en ongepaste beïnvloeding.
 4. Evenmin kon de bewering van Boliden dat KME dwang uitoefende, niet worden bewezen.
 5. Dwang, pressie, stalken, intimidatie of agressie van psychologische of emotionele aard
 6. Om te bepalen of er bij een handelspraktijk gebruik wordt gemaakt van intimidatie, dwang, inclusief lichamelijk geweld, of ongepaste beïnvloeding, wordt rekening gehouden met:
 7. Dit betekent dat er bij een commerciële praktijk gebruik wordt gemaakt van intimidatie, dwang, met inbegrip van het gebruik van lichamelijk geweld, en ongepaste beïnvloeding.
 8. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een voordelige koop bij een bedrijfscombinatie die een gedwongen verkoop is waarin de verkoper onder dwang handelt.
 9. de asielzoeker een gevaar vormt voor de nationale veiligheid of de openbare orde van de lidstaat; of de asielzoeker onder dwang is uitgezet om ernstige redenen van openbare veiligheid en openbare orde krachtens de nationale wetgeving, of
 10. „doorzoeking of inbeslagneming”: iedere strafprocesrechtelijke maatregel die ertoe strekt dat een rechtspersoon of een natuurlijke persoon onder dwang voorwerpen, documenten of gegevens verstrekt of helpt bij de verstrekking ervan en die, indien daaraan geen gevolg wordt gegeven, uitgevoerd kan worden zonder medewerking van de betrokkene of aanleiding kan geven tot een sanctie.
 11. 50 % van deze middelen: naar verhouding van het aantal onderdanen van derde landen die ingevolge een administratief of rechterlijk bevel daartoe, in de loop van de drie voorgaande jaren, vrijwillig of onder dwang, effectief het grondgebied van de lidstaat hebben verlaten.
 12. De lijst van personen voor wie de in de bijlage van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB opgenomen beperkende maatregelen gelden, moet worden bijgewerkt om ook van toepassing te kunnen zijn op de personen die verantwoordelijk zijn voor de huidige schendingen van de mensenrechten in het kader van „Operatie Murambatsvina” (onder dwang uitgevoerde vernielingen en ontheemding in eigen land),
 13. „mensenhandel” werving, vervoer, overbrenging, huisvesting en daaropvolgende opneming van personen met gebruikmaking van bedreiging, geweld of andere vormen van dwang, ontvoering, fraude, misleiding, misbruik van machtspositie of van een situatie van kwetsbaarheid, het geven of ontvangen van geld of voordelen om de instemming te verkrijgen van een persoon die controle heeft over een ander persoon, teneinde deze persoon uit te buiten.
 14. Het argument van Microsoft dat gebruikers niet „extra” moeten betalen voor WMP, en dat zij niet verplicht zijn hem te gebruiken, wordt als irrelevant beschouwd om vast te stellen of er sprake is van dwang in het kader van artikel 82 van het Verdrag.
 15. Onder marktwaarde wordt verstaan het geraamde bedrag waartegen het goed op de dag van de taxatie door een willige verkoper op marktconforme wijze zou kunnen worden verkocht aan een willige en onafhankelijke koper na een deugdelijke verkoopprocedure waarbij elk van de partijen met kennis van zaken, voorzichtig en zonder dwang heeft gehandeld.