Betekenis van:
echtscheiding

echtscheiding (de ~ | meervoud echtscheidingen)
Zelfstandig naamwoord
 • ontbinding van het huwelijk door rechterlijk vonnis
"een verzoek tot echtscheiding indienen"
"echtscheiding aanvragen"

Synoniemen

Hyperoniemen

echtscheiding
Zelfstandig naamwoord
 • formele verbreking van een huwelijksband

Voorbeeldzinnen

 1. De Katholieke Kerk is tegen echtscheiding.
 2. huwelijksontbinding: datum van echtscheiding: …
 3.  Stukken ter staving van datum van echtscheiding/scheiding van tafel en bed
 4. Aard van het geschil (bv. echtscheiding, hoederecht over een kind, arbeids-, consumenten- of zakelijk geschil):B.2.
 5. houdende machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed
 6. Nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed eerbiedigt de bevoegdheden, rechten en verplichtingen van de niet-deelnemende lidstaten.
 7. een staat bij welks autoriteiten een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed van de ouders van het kind of tot nietigverklaring van hun huwelijk aanhangig is;
 8. De rechters van de niet-deelnemende lidstaten blijven de bestaande nationale collisieregels toepassen om te bepalen welk recht van toepassing is op de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed.
 9. Nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed staat, overeenkomstig artikel 328 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op elk moment open voor alle lidstaten,
 10. In geval van echtscheiding of van het naast elkaar bestaan van verscheidene groepen nabestaanden die aanspraak kunnen maken op het overlevingspensioen, wordt dit pensioen verdeeld volgens de desbetreffende bepalingen van hoofdstuk 2 van bijlage VI.
 11. Nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed eerbiedigt het recht van de Unie inzake justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, aangezien geen afbreuk wordt gedaan aan reeds bestaand acquis.
 12. Bovenbedoelde periode loopt vanaf de datum waarop de echtscheiding definitief is geworden of de dag waarop het kind of de met een kind ten laste gelijkgestelde persoon niet langer ten laste van de tijdelijke functionaris was.
 13. In geval van echtscheiding of van het naast elkaar bestaan van verscheidene groepen nabestaanden die aanspraak kunnen maken op overlevingspensioen, wordt dit pensioen verdeeld volgens de desbetreffende bepalingen van bijlage VI.
 14. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid om maatregelen te nemen ter bescherming van het kind eindigt zodra de beslissing betreffende de inwilliging of de afwijzing van het verzoek tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of de nietigverklaring van het huwelijk definitief is geworden, of de procedure om een andere reden een einde heeft genomen.
 15. Nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed beoogt de ontwikkeling van justitiële samenwerking in burgerlijke zaken met grensoverschrijdende gevolgen die berust op het beginsel van wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen, en de verenigbaarheid van de in de lidstaten geldende regels voor wetsconflicten.