Betekenis van:
ethisch

ethisch
Bijvoeglijk naamwoord
 • fatsoenlijk; moreel; ethisch
"ethische beginselen/bezwaren"
"ethisch verantwoord"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. rechtvaardiging van de opzet van het onderzoeksproject vanuit ethisch oogpunt;
 2. normen vast te stellen voor ethisch verantwoorde onderzoeksinspanningen met inachtneming van de fundamentele rechten;
 3. Er gelden speciale procedures voor voorstellen met ethisch gevoelige kwesties (zie bijlage B) of waarvoor nader onderzoek nodig is met het oog op veiligheid (bijlage D).
 4. Betrokkenheid van nieuwe (niet-traditionele) gezondheidsactoren bij duurzame, coöperatieve en ethisch verantwoorde acties, zowel op regionaal of lokaal niveau als in de verschillende deelnemende landen.
 5. De uitvoering van de verordening inzake de beginselen van ethisch gedrag voor ambtenaren garanderen en de bepalingen daarvan uitbreiden tot verkozen ambtenaren, het gerecht, academici en militairen.
 6. Betrokkenheid van nieuwe (niet-traditionele) gezondheidsactoren bij duurzame, coöperatieve en ethisch verantwoorde acties, zowel op regionaal of lokaal niveau als in de verschillende deelnemende landen.
 7. Het Parlement en de Raad kunnen de aandacht van de Commissie vestigen op vraagstukken die zij van groot ethisch belang achten.
 8. Deze aanbeveling voorziet de lidstaten van een instrument om verdere initiatieven te nemen teneinde veilig, ethisch en duurzaam nanowetenschappelijk en nanotechnologisch onderzoek in de Europese Unie te verzekeren.
 9. Vanuit een ethisch gezichtspunt dient er een bovengrens te worden gesteld aan de pijn, het lijden en de angst waaraan dieren in wetenschappelijke procedures worden blootgesteld.
 10. De uitvoering van de verordening inzake de beginselen van ethisch gedrag voor ambtenaren garanderen en de bepalingen daarvan uitbreiden tot verkozen ambtenaren, het gerecht, academici en militairen.
 11. De Commissie zal systematisch een ethische toetsing uitvoeren wanneer sprake is van voorstellen waarin ethisch gevoelige thema's aan de orde zijn of de ethische aspecten onvoldoende in aanmerking zijn genomen.
 12. Wanneer de Commissie een herziening voorstelt van de gedragscode voor de leden van de Commissie met betrekking tot belangenconflicten of ethisch verantwoord gedrag, wint zij het advies in van het Parlement.
 13. Het panel voor ethische beoordeling onderzoekt de ethische kwesties die worden opgeworpen door een voorstel en stelt vast aan welke voorschriften het moet voldoen om te kunnen worden goedgekeurd vanuit ethisch oogpunt.
 14. N&N-onderzoeksactiviteiten moeten veilig en ethisch zijn en bijdragen tot duurzame ontwikkeling door de duurzaamheidsdoelstellingen van de Gemeenschap te beogen en bij te dragen tot de realisatie van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling van de Verenigde Naties [1].
 15. De lidstaten kunnen een aanvraag voor een Europese blauwe kaart afwijzen met het oog op een ethisch wervingsbeleid in sectoren, in de landen van oorsprong, die te kampen hebben met een tekort aan arbeidskrachten.