Betekenis van:
fair

fair
Bijvoeglijk naamwoord
 • eerlijk; fair
"fair play"
"dat is niet fair"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Wealth Fair Investment Ltd;
 2. Daarbij wordt gebruik gemaakt van Weighted Fair Queuing.
 3. Adres: Bagdad International Fair, Al Mansour, P.O. Box 6188, Bagdad, Irak.
 4. Verscheidene luchtvaartmaatschappijen en het Britse Office of Fair Trading hebben opmerkingen gemaakt.
 5. Exclusief wateren binnen 6 mijl van de basislijnen van het Verenigd Koninkrijk bij Shetland, Fair Isle en Foula.
 6. Gemeenschapswateren exclusief wateren binnen 6 mijl van de basislijnen van het Verenigd Koninkrijk bij Shetland, Fair Isle en Foula.
 7. Exclusief wateren binnen 6 mijl van de basislijnen van het VK bij Shetland, Fair Isle en Foula.
 8. De bedrijfstak van de Gemeenschap was lid van de Federation of Interested Parties in Fair Competition in the Optical Media sector („FIPCOM”), die in februari 2006 met Royal Philips Electronics Corporations is overeengekomen een nieuw en lager royaltytarief te betalen.
 9. Aangezien de deskundige aan de hand van voor dit type „fairness opinion” gangbare berekeningsmethoden een grondige analyse heeft gemaakt van de betrokken verkoop, is de Commissie van oordeel dat de eindconclusie van KPMG, namelijk dat „the term of the proposed sale to Yvan is fair and reasonable and represents fair market value” (de voorwaarden voor de voorgestelde verkoop aan Yvan billijk en redelijk zijn en de prijs in overeenstemming is met de marktwaarde) aanvaardbaar is.
 10. Het Italiaanse geval is niet uniek: per analogiam, in het Verenigd Koninkrijk heeft het Office of Fair Trading (OFT) in zijn onderzoek (zaak nr. CA98/20/2002) ten aanzien van BSkyB er (in punt 371) gewezen op het verwerven van klanten door BSkyB.
 11. Ook wat gas betreft, dient te worden geconcludeerd dat de relevante geografische markt Groot-Brittannië is, in het licht van het feit dat door de British Office of Fair Trade wordt opgemerkt dat „de gashandel zich tot dit gebied beperkt: via de interconnector Bacton-Zeebrugge vindt weliswaar gashandel met continentaal Europa plaats, maar het gaat slechts om vrij beperkte hoeveelheden”.
 12. Zo is in het Verenigd Koninkrijk het Office of Fair Trading (OFT) bij zijn reeds aangehaalde onderzoek naar BSkyB tot de conclusie gekomen dat live uitgezonden wedstrijden in de Football Association Premier League één relevante markt vormen die zich over alle televisieplatforms uitstrekt.
 13. Onder „IMO-richtsnoeren betreffende de billijke behandeling van zeelieden bij ongevallen op zee” (IMO guidelines on the fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident) wordt verstaan: de richtsnoeren in de bijlage bij Resolutie LEG.3(91) van de juridische commissie van de IMO van 27 april 2006 zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van de Internationale Arbeidsorganisatie in zijn 296ste zitting van 12 tot 16 juni 2006.
 14. IMO-richtsnoeren betreffende de billijke behandeling van zeelieden bij een ongeval op zee (IMO guidelines on the fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident): de richtsnoeren in bijlage bij Resolutie LEG.3(91) van de juridische commissie van de IMO van 27 april 2006 en goedgekeurd door de raad van bestuur van de Internationale Arbeidsorganisatie op haar 296ste zitting van 12 tot 16 juni 2006.”;
 15. Overigens leggen de recent ingevoerde standaarden voor jaarrekeningen (de zgn. International Financing Reporting Standards of IFRS), die in Italië verplicht werden voor bepaalde vennootschappen en met name de banken, de administratieve verwerking van vaste activa van vennootschappen tegen hun reële waarde (fair value) op, met name wat betreft de financiële instrumenten (de desbetreffende winst of het desbetreffende verlies worden daarom op geregelde tijstippen in de jaarrekening opgenomen).