Betekenis van:
honorarium

honorarium (het ~ | meervoud honorariums, honoraria)
Zelfstandig naamwoord
 • geldelijke vergoeding voor arbeid
"het honorarium van een specialist/artiest/architect"
"ergens een honorarium voor krijgen"

Synoniemen

Hyperoniemen

honorarium
Zelfstandig naamwoord
 • een geldelijke beloning voor een geleverde dienst
"Hij ontving een bescheiden honorarium voor zijn lezing."

Voorbeeldzinnen

 1. Honorarium architect
 2. Honorarium opleiders (2 dagen)
 3. Beheer van onroerend goed op honorarium- of contractbasis
 4. 2702963 ISK (honorarium voor de herstructurering van het personeel)
 5. 2648904 ISK (honorarium voor de uitvoering van de financiële herstructurering)
 6. wanneer het vóór die leeftijd op persoonlijke gronden een salaris, een inkomen of een honorarium geniet;
 7. wanneer het vóór die leeftijd op persoonlijke gronden een salaris, inkomen of honorarium geniet;
 8. Ook kan de hoogte van het van één gecontroleerde entiteit ontvangen honorarium en/of de honorariumstructuur een bedreiging vormen voor de onafhankelijkheid van een wettelijke auditor of auditkantoor.
 9. De vergoeding wordt aan de getuigen betaald, nadat zij zijn gehoord; het honorarium wordt aan de deskundigen betaald, nadat zij hun opdracht hebben voltooid.
 10. de vrijstelling van of de tegemoetkoming in de proceskosten, en het honorarium van lasthebbers die zijn aangewezen om in de procedure op te treden;
 11. Teneinde de relatie tussen de wettelijke auditor of het auditkantoor en de gecontroleerde entiteit transparanter te maken, dienen de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG zodanig te worden gewijzigd dat zij voorschrijven dat het honorarium voor de wettelijke controle van jaarrekeningen en het honorarium voor niet-controlediensten in de toelichting bij de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening moeten worden vermeld.
 12. Het is waarschijnlijk dat de reële waarde bij het ontstaan van een contractueel recht op een toekomstig honorarium gelijk is aan de hiervoor betaalde uitgiftekosten, tenzij het toekomstige honorarium en de hieraan verbonden kosten afwijken van hetgeen in de markt gebruikelijk is.
 13. Het resterende deel van het honorarium van de architect (punt 12), dat geen verband met „hal 2005” heeft, maakt naar de mening van de Commissie evenmin deel uit van het investeringsproject, aangezien dit honorarium niet is verbonden met investeringen in het kader van het moderniserings- en rationalisatieproject.
 14. Bovendien is naar de mening van de Commissie ook het honorarium van de architect voor de bouw van „hal 2005”, dat wil zeggen 3600 EUR, subsidiabel omdat het deel uitmaakt van de kosten van „hal 2005”.
 15. het honorarium van een gemachtigde, raadsman of advocaat, die op regelmatige wijze als vertegenwoordiger van een partij in de procedure voor het Bureau is aangesteld, binnen de grenzen van de in bijlage I vastgestelde schalen.