Betekenis van:
humanitair

humanitair
Bijvoeglijk naamwoord
 • humaan; filantropisch
"humanitaire hulp"
"humanitair recht"

Synoniemen

humanitair
Bijvoeglijk naamwoord
 • met maatschappelijk besef; humaan; filantropisch
"humanitaire hulp"
"humanitair recht"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. niet-letale militaire uitrusting, uitsluitend bestemd voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden; of
 2. Ook zullen bepaalde specifieke beginselen van het internationaal humanitair recht nader bezien worden.
 3. Maatregelen met een humanitair karakter, handelssamenwerking en preferenties op gebieden die met handel verband houden, worden voortgezet.
 4. zijn internationale verbintenissen, in het bijzonder wat betreft het niet-gebruiken van geweld, en het internationaal humanitair recht heeft nageleefd;
 5. de verkoop, levering, overbrenging of uitvoer van uitrusting die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt, maar die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik;
 6. De lidstaten evalueren de houding van het ontvangende land ten opzichte van belangrijke, in instrumenten van internationaal humanitair recht vastgelegde beginselen, en
 7. Criterium 2: Eerbiediging van de mensenrechten in het land van eindbestemming en naleving van het internationaal humanitair recht door dat land
 8. technische bijstand, financiering en financiële bijstand in verband met niet-letale militaire uitrusting die uitsluitend bestemd is voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, op voorwaarde dat die bijstand of dienstverlening vooraf aan het sanctiecomité is gemeld.
 9. niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, of voor programma's voor institutionele opbouw van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Gemeenschap;
 10. niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, noch op de bijbehorende technische bijstand of opleiding indien vooraf de goedkeuring is verkregen van het Sanctiecomité;
 11. niet-letale militaire uitrusting uitsluitend bestemd voor humanitair gebruik of beschermingsdoeleinden, of voor programma’s voor institutionele versterking van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Gemeenschap;
 12. Het ICTY heeft de bevoegdheid personen te vervolgen die zich na 1991 op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië schuldig hebben gemaakt aan ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.
 13. de verkoop, levering, overdracht of uitvoer van niet-dodelijke militaire uitrusting die uitsluitend is bedoeld voor humanitair of beschermend gebruik, waaronder dergelijke uitrusting bestemd voor crisisbeheersingsoperaties van de EU, de VN, de AU en ECOWAS,
 14. weigeren een uitvoervergunning indien er een duidelijk risico bestaat dat de uit te voeren militaire goederen of technologie gebruikt worden bij het begaan van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.
 15. De Veiligheidsraad heeft geoordeeld dat de wijdverbreide en flagrante schendingen van het humanitair recht op het grondgebied van het voormalige Joegoslavië een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid vormden en dat de oprichting, als maatregel ad hoc, van een internationaal tribunaal en de vervolging van personen die zich aan ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht schuldig hebben gemaakt, tot het herstel en de handhaving van de vrede zal bijdragen.