Betekenis van:
indexeren

indexeren
Werkwoord
 • een index maken
"een boek indexeren"

Hyperoniemen

indexeren
Werkwoord
 • iets van een inhoudsopgave voorzien
"Gelukkig is dit boek goed geïndexeerd."
indexeren
Werkwoord
 • corrigeren voor inflatie
"Deze lonen worden niet geïndexeerd."
indexeren
Werkwoord
 • Miller-indices toekennen aan reflecties
"Trikliene en monokliene poederpatronen zijn nu eenmaal lastig te indexeren."
indexeren
Werkwoord
 • inhoud toegankelijk maken voor een zoekmachine

Voorbeeldzinnen

 1. Mogelijkheid de minimuminvoerprijzen te indexeren
 2. kennisgevingen te classificeren en te indexeren volgens de urgentie;
 3. De Commissie is van oordeel dat een particuliere leningnemer de vergoeding van het grootste gedeelte van de financiering, dat stabiel is, met middellange- of langetermijnparameters zou indexeren en het overige gedeelte, dat volatiel is, met kortetermijnparameters zou indexeren.
 4. De onderneming bood aan de minimumprijs te indexeren op basis van de prijsontwikkeling voor een grondstof, namelijk walsdraad.
 5. In verband daarmee stelden de ondernemingen voor om de minimuminvoerprijzen (MIP's) regelmatig te indexeren aan de hand van de prijsschommelingen voor raapzaadolie.
 6. Ter oplossing van dit probleem werd onderzocht of het mogelijk is de minimuminvoerprijs te indexeren aan de hand van de prijs van de belangrijkste kosteninput.
 7. Daarom werd geconcludeerd dat het niet mogelijk is de minimuminvoerprijzen te indexeren aan de hand van de prijs van de belangrijkste kosteninput en bijgevolg werd het argument van de onderneming afgewezen.
 8. Er werd echter geconcludeerd dat de prijsvolatiliteit op de markt niet alleen door een stijging van de prijs van de belangrijkste kosteninput kan worden verklaard, zodat het niet mogelijk is de minimuminvoerprijzen te indexeren.
 9. Hoewel de Commissie zich realiseert dat de praktijk van het indexeren van staalprijzen in de afgelopen tijd meer gangbaar is geworden, moet wel voor ogen worden gehouden dat dergelijke clausules voorheen niet werden geaccepteerd, met name niet in moeilijke tijden.
 10. Volgens de herziene verbintenis stemt de onderneming ermee in de oorspronkelijk aangeboden minimumprijs te indexeren om rekening te houden met de cyclische prijsontwikkeling van een van de belangrijkste grondstoffen voor de productie van sulfanilzuur.
 11. de formule voor de berekening van de pensioenuitkering aanpassen door het verband tussen betaalde bijdragen en ontvangen uitkeringen te versterken en door de pensioenen op basis van de prijzen te indexeren en niet meer op discretionaire wijze zoals tot nu toe het geval is;
 12. De Commissie deelt de mening dat een particuliere leningnemer de vergoeding van het grootste gedeelte van de liquiditeit, dat stabiel is, aan middellange of langetermijnparameters en de vergoeding van het overige gedeelte, het stuk dat volatiel is, aan kortetermijnparameters zou indexeren.
 13. Wat beide aanvaarde prijsverbintenissen betreft, moet eveneens worden opgemerkt dat uit het gedeeltelijke tussentijdse nieuwe onderzoek met betrekking tot de vorm van de maatregel is gebleken dat de prijsverbintenissen in hun huidige vorm, d.w.z. met een vaste minimumprijs, niet meer geschikt zijn om het schadelijke effect van de dumping te neutraliseren en dat het niet mogelijk is de minimuminvoerprijs te indexeren om dit probleem op te lossen [6].