Betekenis van:
intekenen

intekenen
Werkwoord
 • zich schriftelijk verbinden tot iets
"intekenen op [een feestbundel]"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. de staat kan slechts tot maximaal 70 % op de kapitaalverhoging intekenen;
 2. De ondernemingen moeten binnen één jaar intekenen voor een bedrag van 5 miljoen EUR. Dat bedrag wordt tot 250000 EUR verlaagd voor ondernemingen die individueel of collectief op het kapitaal intekenen en die kunnen worden aangemerkt als kleine of middelgrote ondernemingen in de zin van de aanbeveling van de Commissie van 3 april 1996 betreffende de definitie van de kleine en middelgrote ondernemingen.
 3. Dexia ziet, vanaf de dag van het besluit van de Commissie, onmiddellijk en definitief af van het voordeel van de converteerbare Dexia BIL-obligatie van 376 miljoen EUR waarop Luxemburg in september 2008 had toegezegd te zullen intekenen.
 4. ziet Dexia, vanaf de dag van het besluit van de Commissie, onmiddellijk en definitief af van het voordeel van de converteerbare Dexia BIL-obligatie van 376 miljoen EUR waarop Luxemburg in september 2008 had toegezegd te zullen intekenen.
 5. Bovendien moet een aantal aspecten van de operatie nog nader worden bepaald, zoals bijvoorbeeld een aan de herkapitalisatie voorafgaande kapitaalvermindering ter compensatie van de eerdere verliezen; dit kan van invloed zijn op het aandeel waarop de staat, met inachtneming van haar verbintenis om Alitalia te privatiseren, kan intekenen.
 6. Via deze operatie kan de particuliere markt in aanzienlijke mate en zelfs voor een meerderheidsaandeel (54 %) intekenen op nieuw uitgegeven aandelen van Alitalia tegen dezelfde voorwaarden als de publieke aandeelhouder, aangezien de prijs van de aandelen identiek is en de aan elk aandeel verbonden rechten voor alle aandeelhouders gelijk zijn.
 7. In de toezeggingsbrief wordt gepreciseerd dat deze garantie uiteraard niet wordt uitgebreid tot de aandelen waarvoor het optierecht van het ministerie van Economische zaken en Financiën geldt en waarop het ministerie zal moeten intekenen voor een dusdanig bedrag dat de participatie tot 49,9 % van het kapitaal van AZ Fly kan worden teruggebracht.
 8. Het definitieve garantiecontract zal worden getekend wanneer is nagegaan of de in de punten 195 en 196 aangegeven voorwaarden zijn vervuld en vormt de definitieve concrete toezegging van de Deutsche Bank om financiële instrumenten voor de operatie beschikbaar te stellen of in te tekenen of te laten intekenen op de uitgegeven aandelen.
 9. Teneinde uitgiften met voorkeursrecht efficiënter te maken en op adequate wijze rekening te houden met de omvang van uitgevende instellingen, dient er, onverminderd de bescherming van beleggers, een evenredige openbaarmakingsregeling te worden ingevoerd voor aanbiedingen van aandelen aan bestaande aandeelhouders die daarop kunnen intekenen of hun intekeningsrechten kunnen verkopen en voor aanbiedingen van kmo’s, alsmede van uitgevende instellingen met beperkte beurswaarde (kleine ondernemingen waarvan de aandelen tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten), en voor aanbiedingen van in artikel 1, lid 2, onder j), van Richtlijn 2003/71/EG bedoelde effecten zonder aandelenkarakter die door kredietinstellingen worden uitgegeven.
 10. Het Gerecht is van oordeel, dat bij een dergelijk onderzoek moet worden gelet op de chronologie van de betrokken kapitaalinjecties, hun doel, en de situatie van de dochteronderneming ten tijde van de vaststelling van de besluiten om de betrokken kapitaalinjecties te verrichten”.(101) In het onderhavige geval merkt de Commissie op dat hoewel de staat en de particuliere aandeelhouders voor dezelfde prijs op de kapitaalverhoging kunnen intekenen en met alle nieuwe aandelen dezelfde rechten verbonden zijn, de staat niettemin enerzijds als garant optreedt van een aanzienlijke lening aan de begunstigde, een rol die hij nog lang na de feitelijke kapitaalverhoging zal blijven vervullen, en anderzijds een dochteronderneming koopt van de onderneming die wordt geherstructureerd.