Betekenis van:
inwilliging

inwilliging
Zelfstandig naamwoord
 • goedkeuring; toestemming

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. inwilliging van de eisen van derden om de verkoop te waarborgen;
 2. De coördinerende lidstaat meldt de lidstaat die de gegevens heeft meegedeeld, onmiddellijk of inwilliging van de aanvraag zou leiden tot een overschrijding van de maximumhoeveelheid.
 3. De coördinerende lidstaat deelt de lidstaat die de gegevens heeft verstrekt, onmiddellijk mee of inwilliging van het verzoek tot een overschrijding van de maximumhoeveelheid zou leiden.
 4. Wanneer inwilliging van een verzoek om informatie of tot het verrichten van verificaties, inspecties of onderzoeken op problemen stuit, brengt de aangezochte lidstaat de verzoekende lidstaat daarvan snel in kennis, teneinde een oplossing te vinden.
 5. Ter inwilliging van een verzoek dat Roemenië overeenkomstig artikel 33, lid 4, van Verordening (EG) nr. 796/2004 heeft ingediend, moeten twee nieuwe henneprassen in aanmerking worden genomen voor rechtstreekse betalingen.
 6. Voorts hebben zij de besluiten inzake de emissie van aandelen voor kapitaalverschaffende leden van Unicarni en de verzoeken (en de inwilliging daarvan) van vele particuliere kredietinstellingen die kapitaalverschaffend lid wensten te worden, doen toekomen.
 7. Indien de in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden na inwilliging van de vergunningsaanvragen van de lidstaten niet volledig zijn benut, mag de Commissie vergunningsaanvragen van om het even welke andere lidstaat in overweging nemen.
 8. Samen met de inwilliging van het verzoek om extra uitstel heeft de Commissie de Belgische autoriteiten nogmaals de opmerkingen van derden en een kopie van de brief van 4 november 2008 toegezonden.
 9. Beide partijen voerden aan dat de Commissie geen positieve bewijzen heeft verstrekt dat de autoriteiten van de VAE naar eigen inzicht tewerk zijn gegaan bij de inwilliging of afwijzing van aanvragen tot deelneming aan de regeling.
 10. Wanneer er verschillende verzoeken om een beraadslaging over hetzelfde onderwerp urgent te verklaren worden ingediend, geldt de inwilliging of de verwerping van het verzoek om urgentverklaring voor alle verzoeken die op dat onderwerp betrekking hebben.
 11. De administratie beslist over het verzoek bij een voor beroep vatbare beschikking.§ 3. Bij inwilliging van het in § 1 vermelde verzoek treedt het stelsel inzake de vaststelling van de winst uit zeescheepvaart aan de hand van tonnage, overeenkomstig dit artikel in werking met ingang van het belastbaar tijdperk dat volgt op dat waarin het verzoek werd ingediend.
 12. De Commissie wenst de Italiaanse autoriteiten eraan te herinneren dat steun voor activiteiten die worden ondernomen na indiening van de steunaanvraag bij de bevoegde autoriteit, doch vóór inwilliging van de aanvraag bij een voor het openbaar bestuur ten aanzien van de (potentiële) begunstigden bindend besluit, volgens haar uitleggingspraktijk geen stimulerend element inhoudt.
 13. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid om maatregelen te nemen ter bescherming van het kind eindigt zodra de beslissing betreffende de inwilliging of de afwijzing van het verzoek tot echtscheiding, scheiding van tafel en bed of de nietigverklaring van het huwelijk definitief is geworden, of de procedure om een andere reden een einde heeft genomen.
 14. De kwestie wordt voorgelegd aan het Permanent Comité voor teeltmateriaal voor land-, tuin- en bosbouw en zo nodig wordt een besluit tot inwilliging of afwijzing van het verzoek onverwijld goedgekeurd overeenkomstig de procedure als bedoeld in de bepalingen van de in artikel 1, lid 1, bedoelde richtlijnen.
 15. De bekendmaking van het besluit tot goedkeuring van bovengenoemde ranglijst in het publicatieblad van de regio geldt volgens de Italiaanse autoriteiten (overeenkomstig de wet op de openbaarheid van de besluiten als kennisgeving door de overheid aan de gegadigden van de inwilliging van de financieringsaanvraag voor de ingediende projecten, wat, aldus de genoemde autoriteiten, bij de op de ranglijst vermelde ondernemingen de legitieme verwachting deed ontstaan dat zij steun zouden ontvangen.