Betekenis van:
materie

materie (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • stof; substantie; materie
"dode/levenloze materie"
"donkere materie"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

materie (de ~ | meervoud materies, materiën)
Zelfstandig naamwoord
 • materiaal, onderwerp
"een lastige/moeilijke materie"
"een ingewikkelde/complexe materie"

Synoniemen

Hyperoniemen

materie
Zelfstandig naamwoord
 • de bouwsteen waaruit de (waarneembare) wereld is opgebouwd

Voorbeeldzinnen

 1. De frequentie van dergelijke vondsten en de gevoeligheid van de materie rechtvaardigen de voortzetting van de controles.
 2. Het comité brengt zijn advies over het ontwerp uit binnen een termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de materie.
 3. N&N-onderzoek: in ruime zin omvat N&N-onderzoek alle onderzoeksactiviteiten die betrekking hebben op materie op nanometerschaal (1 tot 100 nm).
 4. Het doel is dankzij ruimere kennis van en ervaring met materie op nanoschaalniveau materialen en systemen te creëren met voorgedefinieerde eigenschappen en gedragingen.
 5. Dat is een fabrikaat dat bestaat uit een laag gips tussen twee vellen papier of een andere materie en dat wordt gebruikt als geprefabriceerd bouwmateriaal.
 6. Het comité brengt, binnen een termijn die de voorzitter naar gelang van de urgentie van de materie kan vaststellen, advies over dit ontwerp uit.
 7. Dit doet echter geen afbreuk aan het feit dat de scheepswerf verwachtte de steun te ontvangen, op grond van de reeds genoemde stukken (zie punt 20) en het algemene beleid van de Portugese autoriteiten in deze materie.
 8. De bijvangst van walvisachtigen bij de pelagische spannetvisserij is een complex probleem dat specifiek door de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) is behandeld in zijn omvattend wetenschappelijk onderzoek en advies over deze materie [5].
 9. Niettegenstaande lid 1 en onverminderd lid 3, heeft deze verordening tussen de lidstaten voorrang boven verdragen en overeenkomsten die betrekking hebben op de in deze verordening geregelde materie en waarbij lidstaten partij zijn.
 10. Italië merkt verder echter op dat in de beoordeelde zaak de materie nog complexer is omdat het project een zeer innovatief luchtvaartuig betreft, dat ontstaan is uit een militair project van veel grotere schaal.
 11. Gelet op het dringende karakter van de materie is een afwijking gerechtvaardigd van de in punt I.3 van het Protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie voorgeschreven periode van zes weken,
 12. Het comité brengt binnen een termijn die de voorzitter naar gelang van de urgentie van de materie kan vaststellen, advies over dit ontwerp uit, zo nodig door middel van een stemming.
 13. Het Hof van Justitie stelde in arrest 1/78 ook dat bepalingen die over strafvervolging en uitlevering handelen een materie betreffen ten aanzien waarvan de lidstaten bevoegd zijn [3].
 14. „document”: iedere inhoud, ongeacht de drager (op papier, in elektronische vorm, als geluids-, beeld- of audiovisuele opname), betreffende een materie die verband houdt met beleidsmaatregelen, acties en besluiten welke tot de bevoegdheid van het Vertaalbureau behoren;
 15. Dit is een uiterst complexe materie en daardoor is het niet eenvoudig om een volledige, correcte en zinvolle boodschap over te brengen in een korte claim die in de etikettering en reclame voor levensmiddelen kan worden gebruikt.