Betekenis van:
navolging

navolging (de ~ | meervoud navolgingen)
Zelfstandig naamwoord
 • nabootsing; het nadoen van iemand/iets; het iets/iemand anders nadoen
"in navolging van"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De bestaande raad van bestuur wordt in navolging van de corporate governance codex omgevormd tot een onafhankelijke raad van commissarissen.
 2. Nationale autoriteiten gaan systematisch na of nationale wetgeving moet worden gewijzigd in navolging van recente uitspraken van het Hof van Justitie.
 3. De Commissie trekt in navolging van haar deskundige uit de analyse van de verschillende hypothesen waarin overheidsinstellingen komen te verdwijnen, de volgende conclusies:
 4. In navolging van de bepalingen voor de niet-preferentiële invoer moet voor het beheer van het tariefcontingent een methode worden vastgesteld om de internationale handel te stimuleren en het handelsverkeer vlotter te doen verlopen.
 5. De Commissie concludeert in navolging van haar deskundige dat de schulden van overheidsinstellingen in de praktijk altijd overgaan op een andere publiekrechtelijke rechtspersoon wanneer de overheidsinstelling die met de taak was belast, verdwijnt.
 6. In navolging van de bepalingen voor de niet-preferentiële invoer moet voor het beheer van het tariefcontingent een methode worden vastgesteld om de internationale handel te stimuleren en het handelsverkeer vlotter te doen verlopen.
 7. In navolging van die jurisprudentie bepaalt artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/99: „Indien negatieve beschikkingen worden gegeven in gevallen van onrechtmatige steun beschikt de Commissie dat de betrokken lidstaat alle nodige maatregelen dient te nemen om de steun van de begunstigde terug te vorderen.
 8. In navolging van compatibiliteitsstudies tussen kortbereikradarsystemen en een aantal van deze radarcontroletoestellen, werkzaam in Europa, heeft de CEPT besloten dat er compatibiliteit mogelijk is onder bepaalde voorwaarden, hoofdzakelijk door de centerfrequenties van beide systemen met minstens 25 MHz te ontkoppelen, en dat het risico op schadelijke interferentie klein is en geen valse snelheidsmetingen zal veroorzaken.
 9. Hoewel de verkoop van de continugieterij van Duferco Clabecq overeengekomen werd in navolging van de inbreng door de beide privé-partners van Carsid, is deze overdacht toch gerechtvaardigd doordat Carsid voor de Duferco-groep plakken van een specifiek formaat diende te produceren, hetgeen ook de verwerving nodig maakte van een continugieterij die beantwoordde aan de criteria van die in Clabecq.
 10. In navolging van artikel 6, lid 2 van het decreet van de minister van Economische Zaken en Financiën van 5 december 2003 wordt de rente op de financiële middelen op die rekening halfjaarlijks betaald tegen een variabele zesmaandelijkse rente gelijk aan het gewone rekenkundige gemiddelde van de brutowinst op gewoon schatkistpapier met een looptijd van zes maanden en de ontwikkeling van de Rendistato-index.”
 11. een algemene workshop, in navolging van de workshop die werd georganiseerd in de marge van de jaarlijkse vergadering van de ondertekenende staten in 2007, met gerichte en gestructureerde gedachtewisselingen over technische en veiligheidsoverwegingen van politieke aard in verband met de proliferatie van ballistische raketten en het belang van de Code.
 12. plantgenetische hulpbronnen voor voeding en landbouw anders dan die welke zijn opgenomen in aanhangsel I van dit Verdrag, die zijn verzameld vóór het in werking treden van het Verdrag en die worden bewaard door de IARC's, dienen ter beschikking te worden gesteld overeenkomstig de bepalingen van de momenteel geldende Overeenkomst inzake overdracht van materiaal ter navolging van overeenkomsten tussen de IARC's en de FAO.
 13. In navolging van de resolutie van het Europees Parlement van 4 september 2003 inzake „Televisie zonder grenzen”, waarin wordt verzocht om een jaarlijks benchmarkingrapport over het toegankelijk maken van digitale televisie voor gehandicapten, dient het waarnemingscentrum te worden verzocht op jaarbasis gegevens te verzamelen over het niveau van de televisiediensten die worden aangeboden voor gehandicapten, zoals ondertiteling, gesproken commentaar en gebarentaal, in alle lidstaten van de Europese Unie of van de Raad van Europa.
 14. In navolging van bepaalde communautaire en nationale initiatieven voor modernisering en goede administratieve werkwijzen is het dan ook noodzakelijk beginselen voor administratieve vereenvoudiging vast te stellen, onder meer door beperking van de plicht tot voorafgaande vergunning tot gevallen waarin dit van essentieel belang is en door invoering van het beginsel dat een vergunning wordt geacht stilzwijgend te zijn verleend als de bevoegde instanties binnen een bepaalde termijn niets laten weten.