Betekenis van:
omvallen

omvallen
Werkwoord
 • neervallen; ergens heen of in gooien; omvallen; omgooien
"omvallen van ['het lachen'/verbazing/slaap/vermoeidheid]"
"de vaas/kast is omgevallen"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Risico's ten gevolge van omvallen en kantelen
 2. Deze structuur moet zodanig zijn dat zij bij omvallen of kantelen de persoon of personen die zich op de machine bevinden, een doeltreffend vervormingsbeperkend volume garandeert.
 3. Daarom is de conclusie dat het omvallen van een dergelijke instelling ernstige gevolgen voor de Nederlandse financiële sector en de reële economie zou hebben.
 4. Deze beschermingsconstructies zijn niet vereist wanneer het arbeidsmiddel tijdens het gebruik wordt gestabiliseerd of wanneer het arbeidsmiddel zodanig is ontworpen dat het niet kan kantelen of omvallen.
 5. De machine, haar onderdelen en toebehoren moeten voldoende stabiliteit bezitten opdat kantelen, omvallen of onbeheerste verplaatsingen worden vermeden tijdens het vervoeren, monteren, demonteren en elke andere handeling waarbij de machine betrokken is.
 6. Mobiele arbeidsmiddelen met een of meer meerijdende werknemers moeten zodanig zijn uitgevoerd dat onder de werkelijke gebruiksomstandigheden de risico’s als gevolg van het kantelen of omvallen van het arbeidsmiddel worden beperkt door:
 7. Wanneer bij een machine met eigen aandrijving, met daarop een bestuurder, bediener(s) of andere persoon of personen, gevaar voor omvallen of kantelen bestaat, moet de machine van een passende beschermingsstructuur zijn voorzien, tenzij daardoor een groter risico ontstaat.
 8. Indien in punt 1.4 bedoelde voederapparatuur wordt gebruikt, moet die op zodanige wijze ontworpen zijn dat zij, zo nodig, aan het vervoermiddel kan worden bevestigd om het omstoten of omvallen ervan te voorkomen.
 9. De verdieping van de wereldwijde financiële crisis na het omvallen van Lehman Brothers en de daaruit resulterende economische crisis en crisis op de huizenmarkt hebben de defaults voor Northern Rocks uitstaande leningen doen oplopen en hebben de bank gedwongen voor 2008 en de eerste jaarhelft van 2009 aanzienlijke impairment charges voor kredietverliezen te boeken die veel hoger liggen dan het gemiddelde voor andere banken.
 10. Zo komt het dat Dexia, toen in september 2008 na het omvallen van de bank Lehman Brothers de interbankenmarkt en de markt voor hypotheekobligaties waren opgedroogd, in een situatie was terechtgekomen waarbij de op korte termijn te dekken dynamische fundingbehoefte [200-300] [7] miljard EUR bedroeg ([31-46] % van het balanstotaal van de groep per 31 december 2009).
 11. De moeilijke financiële situatie werd veroorzaakt door externe factoren, zoals de concurrentie uit Azië, de sterke positie van de zloty ten opzichte van de dollar, moeilijke toegang tot financiering voor schepen na de problemen van Stocznia Szczecin Porta Holding SA en het omvallen van een portaalkraan gedurende een storm in 1999.
 12. Aan een balk bevestigd speelgoed en andere speeltoestellen, indien van toepassing, dient te zijn voorzien van een gebruiksaanwijzing, waarin de aandacht wordt gevestigd op de noodzaak van periodieke controles en onderhoud van de belangrijkste delen (ophangingsmiddelen, haken, bevestiging op de grond enz.) en waarin wordt aangegeven dat bij het nalaten van deze controle gevaar voor vallen van de kinderen of omvallen van de toestellen ontstaat.
 13. In het herstructureringsplan van 2004 wordt toegelicht dat het vooral externe factoren waren die de problemen hebben veroorzaakt, zoals de concurrentie uit Azië, de duurdere zloty ten opzichte van de dollar, de stijgende staalprijzen en de problemen met het aantrekken van financiering na het faillissement van Stocznia Szczecin Porta Holding S.A. en het omvallen van een brugkraan op de werf van Gdynia tijdens een hevige storm in 1999.
 14. wanneer een lidstaat een opleidingscursus, een opleidingsinstelling of een door een opleidingsinstelling verleende bevoegdheid erkent, als onderdeel van zijn gestelde eisen met betrekking tot de afgifte van een vaarbevoegdheidsbewijs, vallen de bevoegdheden en opgedane ervaring van instructeurs en beoordelaars onder de toepassing van de bepalingen inzake kwaliteitsnormen van artikel 10. Deze bevoegdheden, opgedane ervaring en toepassing van kwaliteitsnormen dienen een passende opleiding in het geven van onderricht en opleidings- en beoordelingsmethoden en -praktijk te omvallen, alsmede te voldoen aan alle van toepassing zijnde eisen onder d), c) en f).