Betekenis van:
ondervangen

ondervangen
Werkwoord
 • tegengaan
"een probleem ondervangen"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het is derhalve van belang de schadelijke gevolgen van een dergelijke gebeurtenis te kunnen ondervangen of althans te verzachten.
 2. De bevoegde autoriteiten verlangen dat het interne risicometingsmodel een voldoende aantal risicofactoren bestrijkt om alle wezenlijke koersrisico's te ondervangen.
 3. Dit probleem wordt ondervangen door de voorwaarden betreffende de uitvoering van het programma, vastgesteld in artikel 2 van het slotdeel van het besluit.
 4. Onverminderd lid 1 verleent het Fonds ook bijstand aan de lidstaten voor noodmaatregelen om bijzondere situaties die tot extra druk op de voorzieningen leiden, te ondervangen.
 5. De lidstaten moeten de economische gevolgen van de vergrijzing ondervangen, overeenkomstig de bekende driesporenstrategie voor het aanpakken van de budgettaire gevolgen van de vergrijzing.
 6. Per slot van rekening heeft de Commissie er niet voldoende bewijzen van gevonden dat de majors dit gebrek aan doorzichtigheid in het verleden hebben ondervangen.
 7. Strijdigheden tussen deze richtlijn en andere communautaire instrumenten worden in deze richtlijn onderkend en ondervangen, onder meer door middel van afwijkingen.
 8. Hierbij moet worden opgemerkt dat de prijs van het desbetreffende product en van de belangrijkste grondstoffen waarvan het wordt gemaakt, de afgelopen jaren zeer onstabiel is geweest, hetgeen niet door indexering van de minimuminvoerprijs kon worden ondervangen.
 9. Lidstaten die bijstand uit het Fonds vragen om een situatie zoals beschreven in artikel 5, lid 2, te ondervangen, dienen bij de Commissie een verzoek in met alle relevante informatie, zoals:
 10. In tegenstelling tot haar beoordeling voor de sectoren Transport en Power meent de Commissie dat de in het herstructureringsplan opgenomen maatregelen voor de sector Marine niet voldoende zijn om de overcapaciteit van de scheepswerven van Alstom te ondervangen.
 11. Indien de Commissie van oordeel is dat wijzigingen van deze richtlijn noodzakelijk zijn om de in lid 1 genoemde moeilijkheden te ondervangen en de bescherming van de gezondheid van mens en dier te verzekeren, neemt zij deze maatregelen.
 12. een bepaald aantal „acquirer”, organismen voor het beheer van kredietkaartsystemen, vooral in Noord-Amerika, verzocht overeenkomstig de lopende contracten om een verhoging van de door Alitalia gevormde reserverekeningen om het insolventierisico te ondervangen.
 13. Met de voorgenomen belastingvrijstelling zou volgens Nederland het vermeende nadeel voor de Nederlandse keramische industrie tot op zekere hoogte worden ondervangen, waarbij het „level playing field” voor deze industrie in de interne markt ten dele hersteld zou worden.
 14. De moeilijkheden van de bank bleken zich derhalve te beperken tot een specifiek probleemgebied en doordat de oorzaken duidelijk konden worden afgebakend, had men anderzijds onmiddellijk de nodige maatregelen kunnen treffen om de problemen te ondervangen.
 15. „preconcurrentieel farmaceutisch onderzoek en ontwikkeling” in de lidstaten en de met het zevende kaderprogramma geassocieerde landen te ondersteunen via een gecoördineerde aanpak om de vastgestelde onderzoeksbottlenecks in het geneesmiddelenontwikkelingsproces te ondervangen;