Betekenis van:
ongehinderd

ongehinderd
Bijvoeglijk naamwoord
 • niet door iets onderbroken
"ongehinderd door enige kennis van zaken"
"ongehinderd oprukken"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Wanneer een kraamkooi wordt gebruikt, moeten de biggen voldoende ruimte hebben om ongehinderd gezoogd te kunnen worden.
 2. De levende tweekleppige weekdieren mogen niet in te dikke lagen worden gestapeld, zodat de schelpen zich tijdens het zuiveringsproces ongehinderd kunnen openen.
 3. De opening van de bedrijfsdeur is zo hoog dat het in punt 7.7.1.1 van bijlage 3 genoemde dubbele paneel ongehinderd kan passeren.
 4. In overeenstemming met artikel 6 van Besluit 2000/690/EG van de Commissie [1] lijkt het wenselijk dat de werkzaamheden van de Groep ondernemingenbeleid in 2006 ongehinderd worden voortgezet in de in het besluit vastgestelde vorm.
 5. Zoals door de CEPT gerapporteerd, zou gedeeld gebruik tussen kortbereikradar voor motorvoertuigen en de radioastronomiedienst binnen de 22,21-24,00 GHz-band voor deze laatste dienst kunnen leiden tot schadelijke interferentie indien met kortbereikradar uitgeruste voertuigen ongehinderd binnen een bepaalde afstand van elk radioastronomiestation zouden mogen opereren.
 6. De markt heeft een geharmoniseerd karakter: elektriciteit die in de ene regio van het land is opgewekt, kan ongehinderd worden gekocht door een afnemer uit een andere regio (de elektriciteitscapaciteit is voor het merendeel geïnstalleerd in het zuiden van Polen, maar de energie uit deze regio wordt in heel Polen verkocht).
 7. De mogelijkheid voor bevoegde autoriteiten om op basis van wederkerigheid ongehinderd samen te werken bij de uitwisseling van informatie, het opsporen en onderzoeken van intracommunautaire inbreuken en het nemen van maatregelen om dergelijke inbreuken te doen staken of ze te laten verbieden, is essentieel voor een goede werking van de interne markt en de bescherming van de consument.
 8. Als varkens worden gehuisvest in grotere groepen die van water worden voorzien via een open trog, dient de trogrand die toegang biedt tot het water hetzij ten minste zo lang te zijn dat één enkel varken er ongehinderd kan drinken (zie de in tabel G.5 vermelde waarden voor ruimte bij de trog in het geval van gerantsoeneerde voedering), hetzij een lengte te hebben van ten minste 12,5 mm per aanwezig varken; het criterium dat de grootste troglengte oplevert, is bepalend.
 9. Ingeval in het in artikel 52, lid 6, bedoelde verslag geconcludeerd wordt dat de Commissie, in het licht van de effectieve wijze waarop de toegang tot het net in een lidstaat geregeld is — en waar de toegang tot het net dus volledig effectief, niet-discriminerend en ongehinderd verloopt — vaststelt dat bepaalde verplichtingen die uit hoofde van deze richtlijn op bedrijven rusten (ook als het gaat om verplichtingen inzake juridische ontvlechting voor distributiesysteembeheerders) niet in verhouding staan tot het beoogde doel, mag de lidstaat in kwestie de Commissie verzoeken van deze verplichting te worden vrijgesteld.
 10. Ingeval in het in artikel 47, lid 6, bedoelde verslag geconcludeerd wordt dat de Commissie, in het licht van de effectieve wijze waarop de toegang tot het net in een lidstaat geregeld is — en waar de toegang tot het net dus volledig effectief, niet-discriminerend en ongehinderd verloopt — vaststelt dat bepaalde verplichtingen die uit hoofde van deze richtlijn op bedrijven rusten (ook als het gaat om verplichtingen inzake juridische ontvlechting voor distributiesysteembeheerders) niet in verhouding staan tot het beoogde doel, mag de lidstaat in kwestie de Commissie verzoeken van deze verplichting te worden vrijgesteld.