Betekenis van:
ongewoon

ongewoon
Bijvoeglijk naamwoord
 • niet gewoon; afwijkend
"een ongewone drukte"
"niet ongewoon"

Synoniemen

ongewoon
Bijvoeglijk naamwoord
 • afwijkend van het normale
"De situatie nam een ongewone wending."
ongewoon
Bijvoeglijk naamwoord
 • niet vaak voorkomend
"Usain Bolt leverde een ongewone prestatie op de Olympische Spelen in Peking."
ongewoon
Bijvoeglijk naamwoord
 • opmerkelijk
"een ongewone naam/vorm"
"een ongewoon mens"

Synoniemen

Hyperoniemen

ongewoon
Bijvoeglijk naamwoord
 • niet bekend
"een ongewone ervaring"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De ordonnateurs voor betalingen besteden in het bijzonder aandacht aan terugbetalingsaanvragen voor ongewoon dure vluchten.
 2. De Commissie was echter van oordeel dat dit niet ongewoon was tijdens de aanloopfase en verenigbaar is met marktvoorwaarden.
 3. BE benadrukt dat deze zaak ongewoon is door de wijze waarop de stroommarkt functioneert en door de economische structuur van kerncentrales.
 4. Het is niet ongewoon dat er een groot verschil in economische ontwikkeling bestaat tussen een referentieland en een land zonder markteconomie of met een overgangseconomie.
 5. Volgens de door Mauritius verstrekte informatie waren de vangsten van rauwe tonijn eind 2007 en begin 2008 zelfs in vergelijking met de normale seizoensgebonden schommelingen ongewoon laag.
 6. In het laatste geval moet de jager het wild aan de wildbeheerder of de jachtopziener tonen en hem meedelen of hij vóór het doden ongewoon gedrag heeft waargenomen.
 7. Het is niet ongewoon dat statuten van ondernemingen en de stemregels zodanig worden opgesteld dat andere elementen moeten worden verworven vooraleer de overnemer de volledige zeggenschap over de beoogde onderneming kan verkrijgen.
 8. De lidstaten vereisen dat de onder deze richtlijn vallende instellingen en personen bijzondere aandacht besteden aan elke activiteit die zij van nature bijzonder geschikt achten om verband te houden met witwassen van geld of met financiering van terrorisme, en met name aan complexe of ongewoon grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen zonder een duidelijk economisch of merkbaar rechtmatig doel.
 9. Ten tweede blijkt uit de beschikbare gegevens die in overweging 133 van de definitieve verordening zijn besproken, dat er een ongewoon nauwe band bestond tussen de Koreaanse overheid en de Citibank Seoul die vragen doet rijzen over de onpartijdigheid van de beslissing van de Citibank Seoul om Hynix krediet te verstrekken.
 10. Door deze twee maatregelen moeten landbouw- en veeteeltbedrijven kunnen voortbestaan en het concurrentievermogen behouden dat nodig is om overeind te blijven in een economische situatie waarin de dieselprijzen ongewoon stijgen en de positie van de euro ten opzichte van de dollar verzwakt [42].
 11. In verband met bovenstaande bewering wordt geoordeeld dat hogere kosten dan de normale herstellingskosten in het eerste jaar dat men eigenaar is van gebruikte installaties niet ongewoon zijn en dat het boeken van dergelijke hogere kosten in het eerste jaar een normale boekhoudpraktijk is.
 12. Een hoge bezettingsgraad is in deze sector niet ongewoon vanwege het „continu batch proces” waarvan voor de vervaardiging van het betrokken product gebruik wordt gemaakt en — in het geval van de medewerkende EG-producenten — ook vanwege de productie voor intern gebruik.
 13. De voorgestelde steun is selectief (deze betreft individuele ad-hocsteun aan een grote onderneming), het steunbedrag is ongewoon hoog (57 miljoen EUR), en het gesteunde opleidingsprogramma beslaat een periode van vijf jaar (wat bovendien overeenkomt met de periode dat er twee nieuwe productieprojecten worden gelanceerd).
 14. Er dient de nodige aandacht te worden besteed aan methoden om onverwacht of ongewoon lawaai in frettenverblijven te beperken, met inbegrip van het lawaai dat in de installatie zelf door handelingen in verband met de houderij wordt veroorzaakt alsmede lawaai van externe bronnen dat van buitenaf doordringt.
 15. Spanje is van mening dat de ongewoon hoge stijging van de gasolieprijs heeft geleid tot ordeverstoringen, stakingen, schaarste van energieproducten en levensmiddelen, en problemen met de vrije doorvoer van goederen over het grondgebied van de Gemeenschap, hetgeen als buitengewone gebeurtenis in de zin van artikel 107, lid 2, onder b), van het VWEU zou moeten worden beschouwd.