Betekenis van:
overkomen

overkomen
Werkwoord
 • (van signalen, zendingen, uitzendingen) ontvangen worden
"duidelijk overkomen"
"(niet) helder/goed overkomen"

Hyperoniemen

overkomen
Werkwoord
 • van elders bij iem. komen
"uit een ver land overkomen"

Synoniemen

Hyperoniemen

overkomen
Werkwoord
 • ''aan iemand iets ~'': getroffen worden door een bepaalde gebeurtenis.
"Hem overkwam een vreselijk ongeluk."
overkomen
Werkwoord
 • over iets heen komen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Jij bent het beste wat me ooit overkomen is.
 2. bestaande semafoonsystemen of semafoonsystemen die overkomen van andere kanalen in de radiospectrumband.
 3. onverminderd het bepaalde onder b) en d), aan boord van alle schepen die onder de vlag van een lidstaat varen, te allen tijde manieren beschikbaar zijn voor een doelmatige mondelinge communicatie tussen alle bemanningsleden over veiligheidsaspecten, met name dat boodschappen en instructies tijdig overkomen en juist worden begrepen;
 4. Dat er met zes decimalen wordt gewerkt, kan wat bevreemdend overkomen, maar in bepaalde verordeningen, bijvoorbeeld Verordening (EG) nr. 660/1999 van de Raad (PB L 83 van 27.3.1999, blz. 10), worden voor de vaststelling van de premie tot vijf decimalen gebruikt, zelfs als met de euro wordt gewerkt.
 5. De tijdelijk functionaris die een beroepsziekte heeft opgedaan of aan wie ter gelegenheid van de uitoefening van zijn functie een ongeval is overkomen, blijft echter gedurende de gehele periode van zijn arbeidsongeschiktheid zijn volledige bezoldiging ontvangen zolang hij niet in het genot van de in artikel 76 bedoelde invaliditeitsuitkering is gesteld.
 6. Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk [4] bepaalt dat de werkgever een lijst moet bijhouden van arbeidsongevallen welke voor de werknemer hebben geleid tot een arbeidsongeschiktheid van meer dan drie werkdagen, en overeenkomstig de nationale wetten en praktijken ten behoeve van de bevoegde autoriteiten rapporten moet opstellen over de arbeidsongevallen die zijn werknemers zijn overkomen.
 7. Schenkingen, leningen en voorschotten mogen aan de arbeidscontractant worden toegekend gedurende de looptijd van zijn overeenkomst, of na het verstrijken daarvan wanneer de gewezen arbeidscontractant als gevolg van een ernstige of langdurige ziekte of een handicap die hij tijdens zijn diensttijd heeft opgelopen, of van een ongeval dat hem tijdens zijn diensttijd is overkomen niet in staat is arbeid te verrichten, mits hij aantoont dat hij niet onder een ander stelsel van sociale zekerheid valt.
 8. Aan de tijdelijke functionaris kan een schenking, een lening of een voorschot worden toegekend gedurende de looptijd van zijn overeenkomst, of na het verstrijken daarvan indien de tijdelijke functionaris als gevolg van een ernstige of langdurige ziekte of een handicap die hij tijdens zijn diensttijd heeft opgelopen, of van een ongeval dat hem tijdens zijn diensttijd is overkomen niet in staat is arbeid te verrichten, mits hij aantoont dat hij niet onder een ander stelsel van sociale zekerheid valt.