Betekenis van:
propageren

propageren
Werkwoord
 • trachten ingang te doen vinden, propaganda maken voor
"de progressieve spelling propageren"
"een kandidaat propageren"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Met name de technische samenwerkingsactiviteiten onderstrepen het belang van gebruikersgerichtheid en propageren de waarde van meerjarenprogramma’s.
 2. bijdragen tot het propageren van de positieve sociale dimensie van de mondialisering en de ervaring van de EU.
 3. concrete initiatieven in de lidstaten die de doelstellingen van het Europees Jaar moeten propageren; ten minste 25 % van de totale begroting voor het jaar zal hiervoor worden gebruikt;
 4. de fundamentele waarden van de Europese Unie, met name de eerbiediging van de menselijke waardigheid, gelijkheid, de eerbiediging van de mensenrechten, verdraagzaamheid en non-discriminatie onder jongeren, propageren;
 5. De lidstaten dienen ook de belemmeringen voor de arbeidsmarktinstroming van nieuwkomers weg te nemen, zelfstandige arbeid, ondernemerschap en nieuwe banen op alle terreinen, inclusief groene werkgelegenheid en zorg, te propageren en sociale innovatie te bevorderen.
 6. Evaluatie van de Europese vuurwapenwetgeving en het propageren van de gedragscode van de EU betreffende wapenuitvoer om daaruit lering te trekken voor de verbetering van de LA&C-wetgeving: voorgestelde samenwerking met het Europees Parlement.
 7. de milieudoelstellingen beter te integreren, middels methodologische ondersteuning, verbetering van de milieudeskundigheid die beschikbaar is voor de beleidswerkzaamheden, de integratie en innovatieve maatregelen van de Gemeenschap en voor het propageren van samenhang;
 8. Met betrekking tot water is het thematisch programma erop gericht een kader vast te stellen voor de langetermijnbescherming van watervoorraden en duurzaam watergebruik te propageren door ondersteuning van beleidscoördinatie;
 9. het propageren van gendergelijkheid en vrouwenrechten, tot uitvoering van mondiale verbintenissen als vastgelegd in de VN-Verklaring en het Actieplatform van Beijing en het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, met inbegrip van de volgende activiteiten:
 10. Respect — Het bevorderen van een hechtere samenleving — Tijdens het Europees Jaar zal de bevolking worden voorgelicht over het belang van het wegnemen van stereotypen, vooroordelen en geweld, het bevorderen van goede betrekkingen tussen allen in de samenleving, en in het bijzonder tussen jongeren, en het propageren en verspreiden van de waarden die aan de bestrijding van discriminatie ten grondslag liggen.
 11. Het thematisch programma milieu en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen, waaronder water, en energie, is erop gericht de milieubeschermingsvereisten te integreren in het ontwikkelingsbeleid en andere onderdelen van het extern beleid van de Gemeenschap, en is bedoeld om, in het gezamenlijk belang van de Gemeenschap en de partnerlanden en -regio's, het milieu- en energiebeleid van de Gemeenschap in het buitenland te helpen propageren.
 12. De Commissie en de lidstaten van de Europese Unie zorgen voor het propageren van de acties van het programma die bijdragen tot de ontwikkeling van de doelstellingen van andere communautaire actieterreinen, zoals onderwijs, beroepsopleiding, cultuur en sport, talen, sociale integratie, gelijkheid van vrouwen en mannen en discriminatiebestrijding.
 13. de positie van de Gemeenschap als voornaamste donor van ODA onder de internationale instellingen benutten om multilatere donoren druk te laten uitoefenen ten gunste van beleid dat de ernstigste vormen van kinderarbeid afschaft, inzonderheid gevaarlijke vormen, om uiteindelijk alle vormen van kinderarbeid te doen verdwijnen, kinderhandel en geweld tegen kinderen te bestrijden, alsmede om de rol van kinderen en jongeren als ontwikkelingsactoren te propageren.