Betekenis van:
toesturen

toesturen
Werkwoord
 • ''iemand iets ~'': iets bij iemand laten bezorgen
"Wij kregen een bedankje toegestuurd."
toesturen
Werkwoord
 • doen toekomen (per post, bode e.d.)
"iemand een verslag/rapport toesturen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. In het in lid 1 bedoelde contract is met name bepaald dat de partijen elkaar het volgende toesturen:
 2. het verzamelen, analyseren en toesturen aan de Commissie van alle informatie die de Commissie nodig heeft voor de uitvoering van het trans-Europese vervoersnetwerk;
 3. „De bevoegde nationale autoriteiten kunnen een deel van deze biljetten echter voor onderzoek of een test toesturen aan het NAC en, zo nodig, de ECB.”.
 4. het verzamelen, analyseren en toesturen aan de Commissie van alle informatie die nodig is voor de uitvoering van het trans-Europees netwerk;
 5. „De bevoegde nationale autoriteiten kunnen een deel van deze munten echter voor onderzoek of een test toesturen aan het NACM en, zo nodig, het ETWC.”;
 6. Daarom moeten de lidstaten, voordat zij hun gegevens aan de Commissie toesturen, hun speciale nationale codes omzetten in de ruimere categorieën van de nomenclatuur van landen en gebieden voor de statistieken van de buitenlandse handel.
 7. Wanneer de trein op de plaats van bestemming is aangekomen, moet de verantwoordelijke infrastructuurbeheerder de spoorwegonderneming die het pad gereserveerd heeft, een bericht „Trein onderweg” met de werkelijke tijd van aankomst toesturen.
 8. Daarom moeten de lidstaten, voordat zij hun gegevens aan de Commissie toesturen, hun speciale nationale codes omzetten in de ruimere categorieën van de nomenclatuur van landen en gebieden voor de statistieken van de buitenlandse handel.
 9. In dergelijke gevallen mag, zelfs als de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming de aanvraag als naar behoren ingevuld beschouwt, die autoriteit geen ontvangstbevestiging toesturen totdat de opgevraagde informatie ontvangen is en er geen nieuw verzoek om ontbrekende informatie is verzonden binnen een termijn van 10 dagen na de ontvangst van de ontbrekende gegevens.
 10. Gelet op de taken van het bij Besluit 1999/478/EG [4] van de Commissie inzake vernieuwing van het Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur (RCVA), dat bestaat uit vertegenwoordigers van een veelheid aan Europese organisaties en belangengroepen, moeten de werkzaamheden van de regionale adviesraden worden gecoördineerd met die van het RCVA, waaraan deze raden ook hun verslagen moeten toesturen.
 11. Om de informatie te verzamelen die de Commissie voor haar onderzoek noodzakelijk acht, zal zij vragenlijsten toesturen aan XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD en aan andere ondernemingen die hun producten via XIAMEN XINGXIA POLYMERS CO., LTD naar de Unie zouden uitvoeren.
 12. het bevorderen van de harmonisatie van de diagnose en ervoor zorgen dat de tests in de Gemeenschap deskundig worden verricht; hiertoe moet het CRL op communautair niveau periodieke vergelijkende proeven organiseren, externe kwaliteitsborgingswerkzaamheden uitvoeren met betrekking tot de diagnose van paardenziekten en de resultaten van dergelijke proeven periodiek aan de Commissie, de lidstaten en de nationale/centrale laboratoria toesturen;
 13. De Franse autoriteiten hebben eraan herinnerd dat zij elk jaar, overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 822/87, het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen een overzicht toesturen van de met wijnstokken beplante oppervlakten, ingedeeld per departement en per geproduceerde druivensoort (wijndruivenrassen, waaronder in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen [VQPRD], en tafeldruivenrassen), alsmede een overzicht van de gerooide en de met wijnstokken aangeplante oppervlakten, op dezelfde wijze ingedeeld per departement en per geproduceerde druivensoort.
 14. De Franse autoriteiten herinneren eraan dat zij elk jaar, overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 822/87, het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen een overzicht toesturen van de met wijnstokken beplante oppervlakten, ingedeeld per departement en per geproduceerde druivensoort (wijndruivenrassen, waaronder in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen [VQPRD], en tafeldruivenrassen), alsmede een overzicht van de gerooide en de met wijnstokken aangeplante oppervlakten, op dezelfde wijze ingedeeld per departement en per geproduceerde druivensoort.
 15. Ten derde moet dit besluit waarborgen dat het Europees Parlement beter wordt geïnformeerd, en daarom wordt in het besluit bepaald dat de Commissie het Europees Parlement regelmatig moet informeren over de werkzaamheden van de comités, dat zij daarmee verband houdende documenten aan het Europees Parlement moet toesturen en het Europees Parlement moet meedelen welke maatregelen of ontwerpen van te nemen maatregelen zij aan de Raad voorlegt; er zal bijzondere aandacht worden besteed aan het informeren van het Europees Parlement over de werkzaamheden van de comités in het kader van de regelgevingsprocedure met toetsing, opdat het Europees Parlement binnen de gestelde termijn een besluit kan nemen.”;