Betekenis van:
toewijding

toewijding (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • volledige aandacht; toewijding; toewijding en moeite; het zich geheel geven
"met toewijding"
"iets met liefde en toewijding doen"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Toewijding
 2. in strijd is met de vereisten van professionele toewijding,
 3. Collectieve rechtenbeheerders moeten met uiterste toewijding de belangen van rechthebbenden vertegenwoordigen.
 4. de wijze van betaling, levering, uitvoering en het beleid inzake klachtenbehandeling, indien deze afwijken van de vereisten van professionele toewijding;
 5. Leden van de Wetenschappelijke Raad moeten individueel een onbetwiste reputatie genieten als onderzoeksleider en wegens hun onafhankelijkheid en toewijding aan onderzoek.
 6. In sectoren waar voor het gedrag van de handelaren specifieke bindende voorschriften gelden, moeten de handelaren ook het bewijs van de in die sector vereiste professionele toewijding leveren.
 7. Er moet op objectieve wijze en met inachtneming van de vereisten van professionele toewijding worden beoordeeld in hoeverre de kredietgever op de hoogte is van de kosten.
 8. professionele toewijding: het normale niveau van bijzondere vakkundigheid en zorgvuldigheid dat redelijkerwijs van een handelaar ten aanzien van consumenten mag worden verwacht, overeenkomstig eerlijke marktpraktijken en/of het algemene beginsel van goede trouw in de sector van de handelaar;
 9. In Noord-Ierland zou de voorgestelde identificatie- en registratieregeling voor schapen de naleving van de meeste doelstellingen van Verordening (EG) nr. 21/2004 kunnen waarborgen, maar de toepassing ervan vergt een hoge mate van oplettendheid en toewijding van alle betrokken partijen.
 10. De toewijding die van een bestuurder wordt gevraagd kan evenwel sterk verschillen naargelang van de onderneming en de omgeving waarin zij opereert; daarom wordt het passend geacht indien elke bestuurder zich ertoe zou verbinden het juiste evenwicht te vinden tussen de verschillende verplichtingen.
 11. Het Raamwerk voor de opstelling en presentatie van jaarrekeningen vermeldt in alinea 25 dat „gebruikers geacht worden een redelijke kennis te bezitten van het bedrijfsleven, van economische activiteiten, evenals van verslaggeving, en bereid te zijn de informatie met een redelijke mate van toewijding te bestuderen”.
 12. ter vaststelling van criteria om op een loyale en billijke wijze en met de nodige bekwaamheid, zorgvuldigheid en toewijding in het belang van de icbe te handelen en ter vaststelling van criteria om de soorten belangenconflicten te bepalen, ter specificering van de beginselen om ervoor te zorgen dat op doeltreffende wijze van de middelen wordt gebruikgemaakt, ter omschrijving van de stappen die moeten worden ondernomen om de in artikel 14, leden 1 en 2, bedoelde belangenconflicten vast te stellen, te voorkomen, te beheren en/of bekend te maken;