Betekenis van:
uitschrijven

uitschrijven
Werkwoord
 • schrijven tot het einde
"een toespraak helemaal uitschrijven"

Hyperoniemen

uitschrijven
Werkwoord
 • invullen en/of ondertekenen ter betaling
"een cheque uitschrijven"

Hyperoniemen

uitschrijven
Werkwoord
 • schrappen uit een bevolkingsregister of als lidmaat van een kerk
"iemand uitschrijven uit iets"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. De ECB kan ook prijsvragen uitschrijven.
 2. Het uitschrijven van een openbare aanbesteding zou niet tot een goedkoper resultaat geleid hebben.
 3. Een vrijgestelde 1929-holding kan kapitaal lenen bij zijn aandeelhouders, banken of andere kredietinstellingen en obligaties uitschrijven.
 4. In de praktijk van de Commissie [51] wordt het uitschrijven van een openbare aanbesteding beschouwd als een positief doch niet verplicht element voor de goedkeuring van breedbandprojecten.
 5. Noch de bouw, noch het beheer van de kabel werd aan Farice hf. toegekend na het uitschrijven van een openbare aanbesteding.
 6. Om de uitvoering van plannen voor de aanpassing van de visserij-inspanning te vergemakkelijken kunnen de lidstaten openbare aanbestedingen of uitnodigingen tot het indienen van voorstellen uitschrijven.
 7. uitnodigingen tot het indienen van voorstellen uitschrijven, projectvoorstellen evalueren en subsidies toekennen op basis van open, transparante en doeltreffende procedures, binnen de grenzen van de beschikbare middelen;
 8. Zenon verschaft en verpreidt met name elektronische informatie waarmee reisbureau’s vluchten kunnen boeken, reisbiljetten kunnen uitschrijven en hotels en huurauto's kunnen reserveren)
 9. Bovendien heeft Duitsland toegezegd voor het beheer van een centrum overeenkomstig de wetgeving inzake overheidsopdrachten een openbare aanbesteding te zullen uitschrijven indien dit door derden wordt overgenomen.
 10. Categorieën van verhandelbare huisvestingsobligaties uitschrijven in naam van het Fonds voor Woningfinanciering en onderworpen aan de algemene voorwaarden die zijn vastgelegd door onderhavige wet, of door verordening.
 11. Uit hoofde van de staatssteunregels is het uitschrijven van een openbare aanbesteding een van de elementen bij de beoordeling van de vraag of een maatregel als infrastructuur kan worden beschouwd.
 12. Ongeacht de waarde van de opdracht, mag de ECB een aanbesteding voor een opdracht uitschrijven overeenkomstig artikel 29 indien het hoofddoel van de opdracht een van de volgende diensten betreft:
 13. De bepaling inzake kruiscompensatie werd geschonden omdat de onderneming zowel het onder de verbintenis vallende product als andere producten binnen hetzelfde kalenderjaar aan dezelfde afnemer verkocht, maar voor het onder de verbintenis vallende product wel verbintenisfacturen bleef uitschrijven.
 14. Sun Sweet heeft er in het kader van de verbintenis mee ingestemd een aantal verplichtingen na te komen; zo mag zij onder meer binnen een kalenderjaar geen verbintenisfacturen uitschrijven voor afnemers in de Gemeenschap aan wie zij andere producten verkoopt, teneinde het risico van kruiscompensatie te beperken.
 15. Vóór 2001 konden de lopende rekeningen van particulieren bij BancoPosta niet worden beschouwd als vervanging voor lopende bankrekeningen omdat de bijbehorende diensten (zoals debet- en kredietkaarten) ontoereikend waren en zij voornamelijk werden gebruikt door de overheid en door bedrijven die een groot aantal facturen uitschrijven (nationale nutsbedrijven).