Betekenis van:
uitvloeisel

uitvloeisel (het ~ | meervoud uitvloeisels)
Zelfstandig naamwoord
 • dat wat volgt uit het voorgaande; gevolg
"een uitvloeisel van [de verkiezingsuitslag]"
"een rechtstreeks/direct/logisch uitvloeisel"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. De onderhandelingen waren overigens een uitvloeisel van een bestaande industriële samenwerking.
 2. Als uitvloeisel van de evaluatie zal ook de voor de bescherming vereiste specifieke apparatuur worden omschreven;
 3. Bovenal is het een uitvloeisel van de werkingssfeer van het NHP, dat Protocol nr. 8 uitvoert.
 4. Als uitvloeisel van de evaluatie zal ook de voor de bescherming vereiste specifieke apparatuur worden omschreven;
 5. Als uitvloeisel van de missie zal ook de voor de bescherming vereiste specifieke apparatuur worden omschreven;
 6. Opdat het ERIC zijn taken zo doeltreffend mogelijk kan uitoefenen en als logisch uitvloeisel van zijn rechtspersoonlijkheid, moet het aansprakelijk zijn voor zijn schulden.
 7. Paragraaf 2, lid 1, van de overdrachtsovereenkomst is juist een uitvloeisel van de in artikel 1, lid 2, van de Zweckvermögensgesetz vastgelegde sociale bestemming van het overgedragen stimuleringskapitaal.
 8. Evenredige bijdragen in de administratiekosten: het feit dat de bijdragen in de administratiekosten waarop de deelstaat recht heeft, níet hoeven te worden ingebracht in het doelvermogen, is eveneens uitsluitend een uitvloeisel van het in paragraaf 2, lid 3, van de overdrachtsovereenkomst vastgelegde beginsel dat de ingebrachte middelen worden gescheiden van het overige vermogen van de bank.
 9. Het communautaire beleid op het gebied van de buitengrenzen van de Europese Unie beoogt door middel van geïntegreerd beheer te zorgen voor een hoog en uniform niveau van controle en bewaking, hetgeen een noodzakelijk uitvloeisel is van het vrije verkeer van personen in de Europese Unie en een fundamenteel onderdeel van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.
 10. De Commissie was daarnaast van mening dat dit voordeel mede gecreëerd werd door het gebruik van staatsmiddelen, aangezien het besluit om de PPA’s te sluiten een uitvloeisel was van overheidsbeleid dat ten uitvoer werd gelegd door de netwerkbeheerder PSE, die volledig eigendom van de staat was.
 11. Rentebetalingen van de leningnemers: paragraaf 2, lid 1, van de overdrachtsovereenkomst, waarin is bepaald dat de huidige en toekomstige rente op leningen van het overgedragen doelvermogen de overheid ten goede komt, is een uitvloeisel van de verplichting om het doelvermogen gescheiden te houden van het overige vermogen van de bank. Zie ook paragraaf 2, lid 3, van de overeenkomst.
 12. Indien dergelijke werken ten opzichte van het hoofdvoorwerp van de opdracht van bijkomende aard zijn en daarvan enkel een mogelijk uitvloeisel zijn of daarop een aanvulling vormen, is het feit dat die werken deel uitmaken van de opdracht echter geen reden om de opdracht als een opdracht voor werken aan te merken.
 13. Voorts bepalen de wetgevingen van sommige Lid-Staten dat de tijdvakken van opschorting of onderbreking van feitelijke beroepswerkzaamheden wegens vakantie, werkloosheid, tijdelijke arbeidsongeschiktheid, staking of uitsluiting ofwel voor het recht op gezins- of kinderbijslagen gelijkgesteld worden met tijdvakken van beroepswerkzaamheden, ofwel beschouwd worden als tijdvakken van niet-uitoefening van beroepswerkzaamheden welke eventueel als zodanig of als uitvloeisel van de vroegere beroepswerkzaamheden aanleiding geven tot betaling van gezins- of kinderbijslagen.
 14. Door de vooruitgang bij de Europese integratie en de daaruit voortvloeiende veranderingen bij de douaneafhandeling van goederen, waaronder de grensoverschrijdende vergunning ten behoeve van de vereenvoudigde aangifte of de domiciliëringsprocedure en de gecentraliseerde afhandeling, die een uitvloeisel zullen zijn van de huidige modernisering van het douanewetboek als vastgesteld in Verordening (EG) nr. 450/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2008 tot vaststellingvan het communautair douanewetboek [5] (hierna „het gemoderniseerd douanewetboek” genoemd), zijn een aantal wijzigingen gerechtvaardigd.