Betekenis van:
nasleep

nasleep (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • onaangename nawerking
"de nasleep van iets"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Wijst evenwel het medisch onderzoek waaraan de functionaris zich krachtens artikel 36 moet onderwerpen uit dat hij aan een ziekte of een gebrek lijdt, dan kan het TSOBG besluiten dat de in artikel 67 bedoelde vergoeding niet geldt voor de door de gevolgen of de nasleep van deze ziekte of dit gebrek veroorzaakte kosten.
 2. verantwoordelijk zijn voor het frauduleuze verloop van de verkiezingen en het referendum op 17 oktober 2004 in Belarus, alsook van de personen die verantwoordelijk zijn voor de ernstige mensenrechtenschendingen tijdens de onderdrukking van een vreedzame betoging in de nasleep van de verkiezingen en het referendum in Belarus; de lijst van deze personen staat in bijlage II;
 3. voor het frauduleuze verloop van de verkiezingen en het referendum op 17 oktober 2004 in Belarus, alsook van de personen die verantwoordelijk zijn voor de ernstige mensenrechtenschendingen tijdens de onderdrukking van een vreedzame betoging in de nasleep van de verkiezingen en het referendum in Belarus; de lijst van deze personen staat in bijlage II.”;
 4. Laatstgenoemd punt betreft meer in het bijzonder de in de nasleep van het faillissement van KH en OK door NK bij de bevoegde Nederlandse rechtbank ingestelde vordering om de staat te gelasten de reddingslening van 9,25 miljoen EUR die na de goedkeuring van de reddingssteun door de Commissie door KH aan NK was verstrekt, in aandelenkapitaal om te zetten.
 5. In de nasleep van de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 heeft de Europese Raad op zijn buitengewone bijeenkomst van 21 september 2001 herhaald dat de strijd tegen het terrorisme een prioritaire doelstelling van de Europese Unie is.
 6. Wanneer uit het medisch onderzoek dat aan de aanstelling van de arbeidscontractant voorafgaat, blijkt dat hij aan een ziekte of een handicap lijdt, kan het TSOBG besluiten om hem, wat de gevolgen of de nasleep van deze ziekte of handicap betreft, niet eerder dan vijf jaar na zijn indiensttreding bij het Agentschap in aanmerking te laten komen voor de bij invaliditeit of overlijden geldende uitkeringen.
 7. De werkingssfeer van de bij Gemeenschappelijk Standpunt 2004/661/GBVB opgelegde beperkende maatregelen dient bijgevolg te worden uitgebreid tot de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het frauduleuze verloop van de verkiezingen en het referendum die op 17 oktober 2004 in Belarus hebben plaatsgevonden, alsook tot de personen die verantwoordelijk zijn voor de ernstige mensenrechtenschendingen tijdens de onderdrukking van een vreedzame betoging in de nasleep van de verkiezingen en het referendum in Belarus.
 8. Indien uit het medisch onderzoek dat aan de aanstelling van de tijdelijke functionaris voorafgaat, blijkt dat hij aan een ziekte of een handicap lijdt, kan het TSOBG besluiten om hem, wat de gevolgen of de nasleep van deze ziekte of handicap betreft, niet eerder dan vijf jaar na zijn indiensttreding bij het Agentschap in aanmerking te laten komen voor de bij invaliditeit of overlijden geldende uitkeringen.
 9. De Raad heeft op 13 december 2004 Gemeenschappelijk Standpunt 2004/848/GBVB tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/661/GBVB [2] aangenomen, teneinde de werkingssfeer van de beperkende maatregelen uit te breiden tot de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het frauduleuze verloop van de verkiezingen en het referendum die op 17 oktober 2004 in Belarus hebben plaatsgevonden, alsook tot de personen die verantwoordelijk zijn voor de ernstige mensenrechtenschendingen tijdens de onderdrukking van een vreedzame betoging in de nasleep van de verkiezingen en het referendum in Belarus.
 10. De beperkende maatregelen tegen de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het frauduleuze verloop van de verkiezingen en het referendum op 17 oktober 2004 in Belarus en tegen personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen tijdens de onderdrukking van een vreedzame betoging in de nasleep van de verkiezingen en het referendum, dienen opnieuw te worden bezien in het licht van hervormingen in de kieswet die erop gericht zijn deze in overeenstemming te brengen met de OVSE-richtsnoeren en andere internationale normen voor democratische verkiezingen, zoals aanbevolen door de OVSE/het ODIHR, alsook in het licht van concrete maatregelen van de autoriteiten om de mensenrechten met betrekking tot vreedzame betogingen te eerbiedigen.
 11. De beperkende maatregelen tegen de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het frauduleuze verloop van de verkiezingen en het referendum op 17 oktober 2004 in Belarus en tegen personen die verantwoordelijk zijn voor ernstige mensenrechtenschendingen tijdens de onderdrukking van een vreedzame betoging in de nasleep van de verkiezingen en het referendum, dienen opnieuw te worden bezien in het licht van hervormingen in de kieswet die erop gericht zijn deze in overeenstemming te brengen met de OVSE-richtsnoeren en andere internationale normen voor democratische verkiezingen, zoals aanbevolen door de OVSE/het ODIHR, alsook in het licht van concrete maatregelen van de autoriteiten om de mensenrechten met betrekking tot vreedzame betogingen te eerbiedigen,