Betekenis van:
verbreken

verbreken
Werkwoord
 • stukmaken
"een zegel verbreken"

Hyperoniemen

verbreken
Werkwoord
 • een einde maken aan een bestaande verbinding
"Hij aarzelde het zegel te verbreken."

Voorbeeldzinnen

 1. Een geheim bekendmaken of het verbreken van de geheimhoudingsplicht
 2. .2.2 de vergrendeling verbreken wanneer een kracht van ten hoogste 67 N wordt uitgeoefend; en
 3. In de markttoets werd grotendeels gunstig gereageerd op het verbreken van de structurele banden tussen de partijen.
 4. Omdat de ingevoerde hoeveelheden zeer gering waren, kan niet worden aangenomen dat zij het hierboven genoemde oorzakelijke verband verbreken.
 5. Bijgevolg kan niet worden geconcludeerd dat zij aanmerkelijk bijdragen tot de door de bedrijfstak van de Gemeenschap geleden schade of het oorzakelijk verband verbreken.
 6. De uitvoerprestatie heeft het oorzakelijk verband tussen de door de EU-producenten geleden schade en de invoer met dumping van hefboommechanismen uit China dan ook niet kunnen verbreken.
 7. De analyse van de Commissie heeft geen resteffecten tijdens het onderzoektijdvak aan het licht gebracht die het oorzakelijk verband zouden kunnen verbreken.
 8. Dit blijkt uit punt 12 van de privatiseringovereenkomst, waarin wordt aangegeven dat, ingeval individuele betalingen uit hoofde van het Gemeenschapsrecht verboden zijn, Kvaerner het recht heeft de privatiseringsovereenkomst te verbreken.
 9. De conclusie luidt derhalve dat deze factor het oorzakelijke verband tussen de invoer met dumping uit Kroatië en Oekraïne en de aanmerkelijke schade voor de bedrijfstak van de Gemeenschap niet zou kunnen verbreken.
 10. Daarom kan worden geconcludeerd dat ook als enkele communautaire producenten met stakingen en vakbondsacties te kampen hebben gehad, dit niet voldoende zwaarwegend is om het oorzakelijke verband tussen de dumping en de schade te verbreken.
 11. Op basis van het bovenstaande is het oordeel dat de partijen geen bewijs hebben geleverd waaruit blijkt dat de wisselkoersschommelingen het oorzakelijk verband konden verbreken tussen de aanmerkelijke schade die de EU-producenten hebben geleden en de invoer met dumping.
 12. Elke inbreuk door de concessiehouder op het exclusieve pedagogische karakter van het park kan worden beschouwd als een „bijzonder zware fout”, die Symbio het recht geeft dwangmaatregelen te nemen tot en met het verbreken van de concessieovereenkomst.
 13. Aangezien het hierbij echter om relatief beperkte hoeveelheden ging, is dit niet voldoende om het oorzakelijke verband tussen de invoer met dumping uit de VRC en de door de bedrijfstak van de Gemeenschap geleden schade te verbreken.
 14. Tegen deze achtergrond kan de stijging van de grondstofprijs het oorzakelijke verband tussen de invoer met dumping en de door de bedrijfstak van de Gemeenschap geleden schade niet verbreken.
 15. Tegen deze achtergrond kan de stijging van de grondstofprijs het oorzakelijke verband tussen de invoer met subsidiëring en de door de bedrijfstak van de Gemeenschap geleden schade niet verbreken.