Betekenis van:
verbruiker

verbruiker (de ~ | meervoud verbruikers)
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die verbruikt
"de afvoer van het gas naar de verbruiker gaat via pijpleidingen die ingegraven worden"
"kleine/grote verbruikers"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. „eindverbruiker”: de laatste verbruiker van een levensmiddel die het niet als deel van een levensmiddelenexploitatie of -activiteit zal gebruiken;
 2. toepassing van een etiketteringsregeling ter informatie van de verbruiker en van systemen om de producten te traceren en te controleren;
 3. De afgewerkte producten hoeven met andere woorden het land niet te verlaten, maar worden wegens de status van de verbruiker met uitgevoerde goederen gelijkgesteld.
 4. Daarentegen zijn de laagspanningsafnemers meestal kleine industriële, zakelijke of huishoudelijke afnemers, bij wie het stroomverbruik per verbruiker vrij beperkt in volume is.
 5. De hoogte van dit bedrag hangt af van het vermogen van de aansluiting, het spanningsniveau waaraan de betreffende verbruiker is aangesloten en de verbruikersgroep.
 6. .2 worden gevoed met een spanning van ten hoogste 250 volt, verkregen van een beschermingstransformator waarop slechts één verbruiker is aangesloten; of
 7. De lidstaten dragen er zorg voor op hun grondgebied de handel in levensmiddelen te verbieden waarop de in artikel 3 en in artikel 4, lid 2, bedoelde vermeldingen niet zijn aangebracht in een voor de verbruiker gemakkelijk te begrijpen taal, behalve indien de voorlichting van de verbruiker daadwerkelijk voor één of meer etiketteringsvermeldingen gewaarborgd is door andere maatregelen.
 8. In de huidige omstandigheden zou openstelling van de markt grote problemen veroorzaken voor de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening en tot hogere kosten voor de verbruiker leiden. Bovendien is er geen transportnet en kan er dus geen beheerder worden aangewezen.
 9. Deze verslagen dienen een overzicht te bevatten van het tarief- en prijsbeleid en van de maatregelen die in het licht van de afwijking ter bescherming van de belangen van de verbruiker zijn genomen.
 10. Verordening (EG) nr. 2160/2003 is niet van toepassing op primaire productie die voor particulier huishoudelijk gebruik bestemd is of leidt tot rechtstreekse levering, door de producent, van kleine hoeveelheden primaire producten aan de eindverbruiker of plaatselijke detailhandelszaken die de producten rechtstreeks aan de verbruiker leveren.
 11. 31994 L 0011: Richtlijn 94/11/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 maart 1994 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de etikettering van de in de belangrijkste onderdelen van voor de verbruiker bestemd schoeisel gebruikte materialen (PB L 100 van 19.4.1994, blz. 37), gewijzigd bij:
 12. Daarom kan worden aangenomen dat in de onderhavige zaak ongeveer 70000 banen gemoeid zijn met de verwerkende industrie, waarvan ten minste 10 % in de bedartikelen- en stofferingsindustrie die, zoals reeds gezegd, zeer lage winstmarges kent en de belangrijkste verbruiker van LMP- en HCS-vezels is.
 13. Strijkplanken die door de betrokken landen werden geproduceerd en verkocht, bleken te concurreren met de door de bedrijfstak van de Gemeenschap geproduceerde en verkochte strijkplanken, omdat zij dezelfde basiskenmerken hebben, voor de verbruiker onderling verwisselbaar zijn en via dezelfde verkoopkanalen worden verhandeld.
 14. De Noorse autoriteiten hebben aangegeven dat het begrip „gebruik” van duurzame energiebronnen ook betrekking heeft op situaties waarin de investering voor interne productie is bedoeld, waarbij de producent en de verbruiker één en dezelfde persoon zijn (wat dikwijls het geval is bij warmteproductie).
 15. Alle overblijvende soorten schoeisel, dat wil zeggen alle schoeisel met bovendeel van leder, met uitzondering van STAF, hebben in wezen dezelfde kenmerken, hetzelfde gebruik en hetzelfde beeld bij de verbruiker, ook al gaat het om een ruime waaier aan stijlen en soorten.