Betekenis van:
verergeren

verergeren
Werkwoord
 • erger worden
"de ziekte is alleen maar verergerd"

Hyperoniemen

Hyponiemen

verergeren
Werkwoord
 • erger worden of maken
" De situatie is verergerd."

Voorbeeldzinnen

 1. Het zal de wond verergeren.
 2. Elke capaciteitsuitbreiding die niet door capaciteitsverminderingen elders wordt gecompenseerd, zal het probleem van structurele overcapaciteit verergeren.
 3. Een overschakeling van haver op gerst zou dit alleen maar kunnen verergeren.
 4. Indien de symptomen tijdens het gebruik van het geneesmiddel verergeren, moet een arts of apotheker worden geraadpleegd.
 5. in voorkomend geval beperkende maatregelen, met inbegrip van economische en financiële sancties, treffen tegen actoren die profijt hebben van gewelddadige conflicten en deze verergeren.
 6. Er zou dus geen aanwijzing zijn dat de toekenning van de subsidie een eventuele overcapaciteit bij Europese producenten van gewone mout nog zou verergeren.
 7. Indien geen antidumpingmaatregelen worden genomen, zal de situatie van de EG-bedrijfstak waarschijnlijk verergeren als gevolg van een stijgende invoer tegen dumpingprijzen uit China, hetgeen tot grotere financiële verliezen zal leiden.
 8. het nog steeds aanzienlijke probleem van de over de grenzen heen opererende gewapende groeperingen aan te pakken, die de landen van de regio dreigen te destabiliseren en hun binnenlandse problemen dreigen te verergeren;
 9. aanpakken van het nog steeds aanzienlijke probleem van de over de grenzen heen opererende gewapende groeperingen, die de landen van de regio dreigen te destabiliseren en hun binnenlandse problemen dreigen te verergeren;
 10. indien de betrokkene niet, sedert hij prestaties ontvangt, onder de wetgeving van een andere lidstaat werkzaamheden, al dan niet in loondienst, heeft verricht die de betreffende beroepsziekte kunnen veroorzaken of verergeren, dient het bevoegde orgaan van de eerste lidstaat de kosten van de prestaties voor zijn rekening te nemen volgens de door dit orgaan toegepaste wetgeving, waarbij rekening wordt gehouden met de verergering;
 11. Als de noteringen of prijzen op de wereldmarkt voor een of meer van de in artikel 1, lid 1, genoemde producten een niveau bereiken waarbij de voorziening van de communautaire markt wordt verstoord of dreigt te worden verstoord, en als die situatie waarschijnlijk zal voortduren en verergeren, kunnen in geval van uiterste spoed passende maatregelen worden genomen.
 12. Op basis van de algemene criteria van de zaak-Alumix zou een rationele stroomleverancier, zonder alternatieve afzetmarkten en om een situatie van overcapaciteit niet te verergeren, aan zijn „beste klanten” stroom hebben verkocht tegen een tarief dat zijn marginale kosten dekt en waarbij een bescheiden bijdrage in de vaste kosten werd geleverd.
 13. Deze terugbetaling werd door de Commissie bij Beschikking 2004/343/EG bevolen en het van Euromoteurs terug te vorderen bedrag wordt geraamd op 1,7miljoen EUR. Deze terugbetaling zal de financiële problemen van de onderneming verergeren en de Commissie is van mening dat het plan in deze omstandigheden niet als realistisch kan worden beschouwd.
 14. Gezien het bovenstaande wordt geoordeeld dat bij het ontbreken van antidumpingmaatregelen ten aanzien van het betrokken product uit de Volksrepubliek China, de situatie van de EG-producenten zal verergeren als gevolg van een toenemende invoer tegen dumpingprijzen, hetgeen tot grotere financiële verliezen zal leiden.
 15. Om te vermijden dat problemen in verband met het mogelijk gebruik van een dominante positie door marktdeelnemers ontstaan of verergeren, mogen de bevoegde regelgevings- en/of mededingingsinstanties om redenen van marktdominantie algemene of ten aanzien van een bedrijf geldende beperkingen opleggen.