Betekenis van:
verstandig

verstandig
Bijvoeglijk naamwoord
 • verstandig; verstandig; intelligent
"een verstandig plan/beleid"
"een probleem verstandig aanpakken"

Synoniemen

verstandig
Bijvoeglijk naamwoord
 • met verstand

Voorbeeldzinnen

 1. Hij is niet verstandig genoeg om getallen in het hoofd op te tellen.
 2. Wat je ook doet, doe het verstandig en denk na over het einde
 3. Handhaven van een verstandig monetair beleid, ondersteund door een passend wisselkoersbeleid.
 4. De vraag is hoe een verstandig investeerder zou reageren indien het verwachte positieve rendement niet gerealiseerd wordt.
 5. Hondensnoepjes en -speeltjes komen het welzijn van de dieren ten goede mits deze verstandig en onder passend toezicht worden gebruikt.
 6. teneinde het vangen, het houden of elke andere wijze van verstandig gebruik van bepaalde vogels in kleine hoeveelheden selectief en onder strikt gecontroleerde omstandigheden toe te staan.
 7. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat het verstandig zou zijn met deze effecten rekening te houden en een minimum van 1° slagzij naar de schadekant aan te houden om praktische redenen.
 8. Daarom dienen de statistische gegevens verstandig te worden gebruikt om, binnen een groep vergelijkbare effecten, te bepalen welke kenmerken daadwerkelijk van belang zijn bij het meten van de plaatsingsprovisies.
 9. Met betrekking tot de wijze waarop Terni werd gecompenseerd, was het vanuit economisch oogpunt verstandig om de levering van elektriciteit tegen productiekosten niet langer te laten voortduren dan de resterende looptijd van de concessie van de onderneming.
 10. Bovendien hebben de Deense autoriteiten geen enkele motivatie gegeven waarom het louter strategisch gezien verstandig zou zijn de overschotten in TV2 te herinvesteren in plaats van een terugbetaling te vragen in de vorm van rente of aflossing.
 11. Met name, in Servië: voortzetten van een verstandig monetair beleid, ondersteund door een passend wisselkoersbeleid, en instellen van efficiëntere monetaire instrumenten om de monetaire aggregaten beter te kunnen beheersen.
 12. Wel mogen particuliere investeerders in ECF's worden blootgesteld aan grotere neerwaartse risico's dan de publieke investeerders. Dan zullen ECF-beheerders immers geen onvoorzichtige beslissingen nemen, maar commercieel gezien verstandig blijven opereren.
 13. De Commissie concludeert dan ook dat uit het plan niet blijkt de gevoeligheid van de bedrijven voor fluctuaties in de wisselkoersen of staalprijzen na de uitvoering van een verstandig hedgingbeleid van een aanvaardbaar niveau zou zijn.
 14. Aanbeveling 2002/77/EG van de Raad van 15 november 2001 betreffende het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde (PB L 34 van 5.2.2002, blz. 13).Het verslag van de Commissie aan de Raad op basis van de verslagen van de lidstaten over de uitvoering van Aanbeveling 2002/77/EG van de Raad betreffende het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen in de menselijke geneeskunde (22 december 2005): http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/mic_res/com684_en.pdf
 15. de Commissie zou kunnen aannemen dat het voor de NMBS als moedermaatschappij, om haar reputatie te redden, verstandig zou zijn geweest een deel over te nemen van de niet-betaalde schulden aan de leveranciers van IFB die ook leveranciers van de NMBS zijn.