Betekenis van:
verzwakken

verzwakken
Werkwoord
 • zwakker maken; slapper maken
"honger en ontmoediging verzwakten hem"
"de begrotingsproblemen verzwakken de obligatiemarkt"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

verzwakken
Werkwoord
 • zwakker maken
"Het weinige slapen zal hun weerstand verzwakken."
verzwakken
Werkwoord
 • zwakker worden
"Zij verzwakken door een tekort aan slaap."

Voorbeeldzinnen

 1. Een belastingverhoging zal hun positie verder verzwakken.
 2. De concentratie zou de mededingingsdruk die door SMS op Siemens/VAI wordt uitgeoefend, aanzienlijk verzwakken.
 3. Het instellen van antidumpingmaatregelen tegen de invoer uit Maleisië en Taiwan zal hun concurrentiepositie verder verzwakken.
 4. Aangezien het 28 %-belang in SMS zal voortbestaan, zou de concentratie de concurrentie tussen Siemens/VAI en SMS derhalve aanzienlijk verzwakken.
 5. De overdracht van de rechten van de kredietgever op grond van een kredietovereenkomst mag de positie van de consument niet verzwakken.
 6. Eventuele nadere informatie inzake veiligheid die op de verpakking wordt aangebracht, mag de onder de punten a) en b) bedoelde aanwijzingen niet verzwakken of tegenspreken.
 7. In de mededeling van punten van bezwaar had de Commissie ook vastgesteld dat, naast de niet aan coördinatie toe te schrijven gevolgen, de twee overblijvende marktdeelnemers in staat zouden zijn de concurrentie verder te verzwakken door coördinatie van hun concurrentiegedrag.
 8. Hierdoor zou de positie van de DSL-aanbieders op de downstreammarkt van de distributie van betaaltelevisie aanmerkelijk worden verzwakt, waardoor ook hun positie als potentiële kopers van de distributierechten van zenders of van uitzendrechten voor audiovisuele programma’s zou verzwakken.
 9. Een dergelijk effect zou zich kunnen voordoen indien i) Sea-Invest vóór de transactie met EMO-EKOM concurreerde waardoor laatstgenoemd bedrijf ervan werd weerhouden zijn prijzen te verhogen, en ii) de concentratie deze concurrentiedruk op EMO-EKOM zou uitschakelen of aanzienlijk zou verzwakken.
 10. marktmacht van de begunstigde van de steun en marktstructuur is de begunstigde van de steun reeds dominant op de betrokken markt [71], dan kan de steunmaatregel deze dominantie versterken, door de concurrentiedruk die concurrenten op deze onderneming kunnen uitoefenen, nog verder te verzwakken;
 11. Op deze eindafnemersmarkt beschouwen de kijkers de verschillende transmissiewegen als verwisselbaar, en deze bewegingen van het ene naar het andere platform verzwakken de positie van de betreffende netexploitanten, met name de kabelexploitanten, die direct inkomensverlies als gevolg van teruglopende abonnementsgelden moeten incasseren.
 12. Op basis van de in de twee tabellen opgenomen gegevens en andere inlichtingen van de Franse autoriteiten, stelt de Commissie vast dat de compenserende maatregelen de onderneming zullen verzwakken omdat zij vanaf 2009, het jaar waarin zij ten uitvoer worden gelegd, een verslechtering van de resultaten met zich zullen brengen.
 13. Naast deze toekomstige mededingingsbeperkende gevolgen zal de fusie waarschijnlijk ook onmiddellijke gevolgen teweeg brengen door i) concurrerende kleinhandelaars op de aangrenzende, maar eng verwante markt van de gasbevoorrading aan kleine industriële en commerciële afnemers (die de waarschijnlijke nieuwkomers zijn op de markt voor de huishoudelijke afnemers) te verzwakken en ii) potentiële nieuwe marktdeelnemers ervan af te brengen hun toetreding tot de markt voor te bereiden (aangezien een markttoetreding ruim van tevoren moet worden voorbereid).
 14. Gelet op de ruime ervaring van de Commissie met de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op regionale investeringssteun en gelet op de richtsnoeren inzake nationale regionalesteunmaatregelen welke de Commissie op grond van die bepalingen heeft vastgesteld, is het passend, dat de Commissie, ter verzekering van een doelmatige controle en ter vereenvoudiging van het beheer, zonder evenwel het toezicht door de Commissie te verzwakken, de haar bij Verordening (EG) nr. 994/98 verleende bevoegdheden gebruikt.