Betekenis van:
voorafgaan

voorafgaan
Werkwoord
 • eerst komen
"voorafgaan aan iets/iemand"
"voorafgegaan worden door iets/iemand"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. technische-haalbaarheidsstudies die voorafgaan aan onderzoeksactiviteiten ten behoeve van de mijnbouw.
 2. Het teken in de „weight”- en „items”-velden moet aan het cijfer voorafgaan.
 3. Die termijn mag voorafgaan aan de invoertariefcontingentsperiode of de deelperiode daarvan.
 4. Informatie over de volgende aspecten voor de twee begrotingsjaren die aan de datum van het registratiedocument voorafgaan:
 5. De activiteiten die als industrieel onderzoek worden ingedeeld, stemmen overeen met de projectfasen die aan de eerste motortests voorafgaan.
 6. voor technische-haalbaarheidsstudies die voorafgaan aan mijnbouwonderzoeksactiviteiten zal de toelaatbare bovengrens 75 % van de subsidiabele kosten van het project bedragen.
 7. de mate waarin de landbouwers hun individuele maxima hebben gebruikt gedurende de drie referentiejaren die aan 2000 voorafgaan;
 8. Dit voorstel bevat de nodige waarborgen om zekerheid te verschaffen voor investeringen die aan de toepassing van deze methode voorafgaan.
 9. De ingetrokken verordeningen blijven van toepassing voor de rechtshandelingen en vastleggingen voor de begrotingsjaren die aan 2007 voorafgaan.
 10. Daarnaast houdt de Commissie rekening met het feit dat de werkzaamheden waarvoor overheidssteun wordt verleend voorafgaan aan de fase van goedkeuring van processen en producten.
 11. De geldende regelingen moeten evenwel van toepassing blijven op de invoercontingentperioden die voorafgaan aan die welke onder de onderhavige verordening vallen.
 12. voor de betrokken oppervlakte is in de vijf wijnoogstjaren die aan de aanvraag voor het rooien voorafgaan, geen communautaire steun verleend uit hoofde van een andere gemeenschappelijke marktordening;
 13. De geldende regeling moet evenwel van toepassing blijven op de invoercertificaten die zijn afgegeven voor de invoercontingentperioden die voorafgaan aan die welke onder de onderhavige verordening vallen.
 14. Het in artikel 21, lid 3, van Richtlijn 2007/2/EG bedoelde verslag heeft betrekking op de drie kalenderjaren die aan het verslagleggingsjaar voorafgaan.
 15. de betrokkenen hebben in Italië tijdens de vijf jaar die aan de afgifte van de verklaring voorafgaan gedurende ten minste drie opeenvolgende jaren daadwerkelijk, wettig en als hoofdactiviteit de in artikel 36 bedoelde werkzaamheden uitgeoefend;