Betekenis van:
waterloop

waterloop (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • richting van stromend water

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. waterloop
  2. Kies voor intensief onderzoek ten minste drie bemonsteringsplaatsen per 3 km waterloop en bemonster ook de zijwaterlopen.
  3. „zoetwatergrens”: de plaats in een waterloop waar bij laag water en in een periode met gering zoetwaterdebiet, het zoutgehalte merkbaar stijgt ten gevolge van de aanwezigheid van zeewater;
  4. Zware regenval en de geografie van de waterloop kunnen leiden tot een grote verdunning die de aanwezigheid van het pathogeen kan maskeren.
  5. Voor een installatie, gelegen in de nabijheid van een waterloop die een besmettingsroute naar een andere lidstaat kan zijn, een beknopte beschrijving van de relevante hydrologische kenmerken, ook met betrekking tot de andere lidstaat of lidstaten, bijvoorbeeld:
  6. (IHN)]],sinds ten minste twee jaar vrij zijn van klinische of andere symptomen van (1)[VHS] (1)[en] (1)[IHN], enkomen uit een gebied (2) waar alle noodzakelijke maatregelen (16) zijn getroffen om de insleep van ziekten te voorkomen.]Hetzij(1) [afkomstig zijn van een bedrijf dat niet in verbinding staat met een waterloop, of met kustwateren of estuariumwater en waar geen vissen verblijven van soorten die gevoelig(6) zijn voor (1) [VHS] (1) [en] (1) [IHN].]Hetzij(1) [afkomstig zijn van een bedrijf dat in verbinding staat met een waterloop, of met kustwateren of estuariumwater, maar waarvan de bevoegde autoriteit heeft verklaard dat noch het bedrijf, noch de waterloop, noch de kust- of estuariumwateren vissen bevatten van soorten die gevoelig (6) zijn voor (1) [VHS] (1) [en] (1) [IHN].]].
  7. er mag geen sprake zijn van verstoring van oppervlaktewaterlichamen met civiele afvloeigebieden of bronnen, of indien het waterlichaam is opgenomen in het register van beschermde gebieden dat is opgesteld overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad [1] of indien het gemiddelde debiet van de waterloop > 5 m3/s is,