Vertaling van finally

Inhoud:

Engels
Nederlands
at last, finally, ultimately, conclusively, lastly, after all {bw.}
eindelijk
per saldo
ten slotte
finally
eindelijk
enfin
eventually, finally
uiteindelijk
eindelijk
tenslotte

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Finally!

Eindelijk!

We finally did it.

Het is ons eindelijk gelukt.

He finally reached the hotel.

Uiteindelijk bereikte hij het hotel.

My homework was finally finished.

Mijn huiswerk is eindelijk klaar.

The patient finally conquered his illness.

De patient overwon eindelijk zijn ziekte.

I'm glad I've finally caught you.

Ik ben blij dat ik je eindelijk heb gevangen.

I finally found the solution to the problem.

Ik heb eindelijk de oplossing voor het probleem gevonden.

I finally understand the basic principles of calculus.

Eindelijk begrijp ik de basisbeginselen van de differentiaalrekening.

Finally I found the answer to the question.

Uiteindelijk heb ik het antwoord gevonden op de vraag.

Finally, we reached the top of the mountain.

Uiteindelijk bereikten we de top van de berg.

So, we finally meet! I've waited so long for this moment.

Eindelijk ontmoeten we elkaar dan! Ik heb hier zo lang op gewacht.

"Could it be...?" Dima wondered. "Did I finally get the right Al-Sayib?"

"Zou het echt...?" vroeg Dima zich af. "Heb ik eindelijk de goede Al-Sayib te pakken?"

She finally mustered up the courage to ask him for more money.

Ze had eindelijk de moed bij elkaar geraapt om geld te vragen aan hem.

After listening to an Arabic song for ten seconds, Dima finally heard a familiar voice say, "As-Salamu Alaykum!"

Nadat hij tien seconden lang naar een Arabisch liedje had geluisterd, hoorde Dima eindelijk een bekende stem zeggen: "As-salamoe aleikoem!"

It seemed the quarrel would finally be talked out, when Mark added fuel to the fire by bringing up the question of who was guilty.

Het leek erop dat de ruzie eindelijk uitgepraat zou worden, toen Mark olie op het vuur gooide door te beginnen over de vraag wie de schuldige was.


Gerelateerd aan finally

at last - ultimately - conclusively - lastly - after all - eventually