Vertaling van matten

Inhoud:

Nederlands
Engels
matten {ww.}
to bottom

wij matten
jullie matten
zij matten

we bottom
you bottom
they bottom
» meer vervoegingen van to bottom

mat (mv. matten), mat- {bn.}
frosted
mat (mv. matten) {zn.}
mat 
mat (mv. matten), moe, vermoeid {bn.}
tired 
weary 
mat (mv. matten) {bn.}
dim 
mat (mv. matten), schaakmat {zn.}
checkmate 
matteren, matten {ww.}
to ice
to frost

wij matten
jullie matten
zij matten

we ice
you ice
they ice
» meer vervoegingen van to ice

kampen, strijden, knokken, matten, vechten {ww.}
to fight
to struggle
to contend

wij matten
jullie matten
zij matten

we fight
you fight
they fight
» meer vervoegingen van to fight

Ik kan je leren vechten.
I can teach you how to fight.
Ik zal tot de dood vechten.
I will fight to the death.
mat [m] (de ~), matje [o] (het ~) {zn.}
canvass
canvas
schaakmat, mat (mv. matten) {zn.}
mate
checkmate
krachteloos, mat (mv. matten), tam {bn.}
dull
mat (mv. matten), ondoorzichtig {bn.}
opaque
dof, gematteerd, glansloos, mat (mv. matten) {bn.}
flat
mat
matt
matte
matted
mat (mv. matten) {zn.}
matting
mat (mv. matten), schaakmat {zn.}
checkmate

Gerelateerd aan matten

mat - mat- - moe - vermoeid - schaakmat - matteren - kampen - strijden - knokken - vechten - matje - krachteloos - tam - ondoorzichtig - dofvoorzien - bewerken - handelen - vloerkleed - bedekking