Betekenis van:
afbakenen

afbakenen
Werkwoord
 • door bakens of andere tekens de grenzen aangeven van
"een gebied afbakenen"
"territorium afbakenen"

Synoniemen

Hyperoniemen

afbakenen
Werkwoord
 • de grenzen van iets duidelijk markeren
"De vaargeul was goed afgebakend."

Voorbeeldzinnen

 1. De maatschappij moet duidelijk de verantwoordelijkheden van de kapitein afbakenen en documenteren met betrekking tot:
 2. Toch is er ruimte voor enige flexibiliteit bij het afbakenen van de steungebieden.
 3. Tot de factoren die voor het afbakenen van de relevante geografische markt van belang zijn [8] Deze lijst is niet uitputtend; de verzoeker kan op andere factoren wijzen.
 4. Ter verwezenlijking van de in de leden 1 en 2 van onderhavig artikel vastgestelde doelen, kan de Commissie het geografische gebied dat door elke regionale samenwerkingsstructuur wordt bestreken, afbakenen, rekening houdend met de bestaande regionale samenwerkingsstructuren.
 5. De Conseil constitutionnel diende zich uit te spreken over de vraag of deze erkenningsprocedure bestaanbaar was met artikel 34 van de Grondwet, die de wetgever belast met het afbakenen van het toepassingsbereik van een belastingvoordeel.
 6. „classificatie van de verkeersveiligheid van het wegennet”: een methode voor het afbakenen, analyseren en indelen van gedeelten van het bestaande wegennet volgens hun potentieel voor de ontwikkeling van de verkeersveiligheid en het besparen van de kosten van ongevallen;
 7. het afbakenen van gebieden waar het mogelijke effect van gericht onderzoek en doelgerichte ontwikkeling voor het verbeteren van de doeltreffendheid en de efficiëntie van het verificatiestelsel aanzienlijk zal zijn, en
 8. Ter verwezenlijking van de in de leden 1 en 2 van dit artikel vastgestelde doelen, kan de Commissie het geografische gebied dat door elke regionale samenwerkingsstructuur wordt bestreken, afbakenen, waarbij zij rekening houdt met reeds bestaande regionale samenwerkingsstructuren.
 9. in de breedte door twee verticale vlakken die een hoek van 15° naar buiten vormen ten opzichte van het middenlangsvlak van het voertuig en die door het snijpunt gaan van de verticale vlakken evenwijdig aan het middenlangsvlak en de grootste breedte van het voertuig afbakenen, en het vlak loodrecht op de lengteas van het voertuig dat het uiteinde van het voertuig afbakent;
 10. De lidstaten kunnen op grond van het resultaat van een risicobeoordeling waarbij rekening is gehouden met voldoende epidemiologische gegevens verkregen aan de hand van de monitoring overeenkomstig punt 1.1.2.1 of punt 1.1.2.2 van bijlage I, onder de volgende voorwaarden een gedeelte van een beschermingsgebied afbakenen als een „beperkingsgebied waar gevaccineerd is en geen specifiek(e) bluetonguevirusserotype(n) circuleert (circuleren)” (laagrisicogebied).”.
 11. Een relevante productmarkt omvat alle producten en/of diensten die op grond van hun kenmerken, hun prijzen en het gebruik waarvoor ze zijn bestemd, door de consument als onderling verwisselbaar of substitueerbaar worden beschouwd [7].De volgende factoren worden in de regel van belang geacht voor het afbakenen van de relevante productmarkt en moeten in deze analyse in aanmerking worden genomen [8]:
 12. in de breedte door twee verticale vlakken die een hoek van 15° vormen naar voren, respectievelijk naar achteren, en naar buiten ten opzichte van het middenvlak van de trekker en die door het (de) raakpunt(en) gaan met de verticale vlakken evenwijdig aan het middenlangsvlak van de trekker en de totale breedte van de trekker bij grote spoorbreedte afbakenen.
 13. Daarnaast kunnen EVA-staten, om hun meer flexibiliteit te bieden bij het aanpakken van erg lokale — onder NUTS-III-niveau — regionale verschillen, ook andere, kleinere zones afbakenen die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoen, mits deze zones een minimumbevolking van 20000 inwoners hebben [27].
 14. in de breedte door twee verticale vlakken die een hoek van 15° naar buiten vormen ten opzichte van een vlak loodrecht op de lengteas van het voertuig en die door het snijpunt gaan van de verticale vlakken loodrecht op de lengteas van het voertuig en de totale lengte en het punt van de grootste breedte van het voertuig afbakenen.
 15. Wanneer aan de hiernavolgende voorwaarden is voldaan mag, om de waarde van een liquiditeitsfaciliteit te bepalen, een omrekeningsfactor van 20 % worden toegepast op het nominale bedrag van een liquiditeitsfaciliteit met een oorspronkelijke looptijd van een jaar of minder, en mag een omrekeningsfactor van 50 % worden toegepast op het nominale bedrag van een liquiditeitsfaciliteit met een oorspronkelijke looptijd van meer dan een jaar.a) De documentatie betreffende de liquiditeitsfaciliteit moet duidelijk de omstandigheden aangeven en afbakenen waaronder de faciliteit mag worden benut;