Betekenis van:
bestel

bestel
Zelfstandig naamwoord
 • een organisatie die als systeem een bepaald doel op een bepaalde manier dient
"Dit bestel functioneert niet langer en behoeft hervorming."
bestel (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • de wijze waarop iets is ingericht en de regels die dienen ter instandhouding daarvan
"het publieke bestel"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. essentiële kenmerken van het strafrechtelijk bestel:
 2. de participatie van jongeren in het democratische bestel van Europa aanmoedigen;
 3. Met deze maatregel wordt de participatie van jongeren in het democratische bestel ondersteund.
 4. of de nieuwe stof al dan niet wordt beoordeeld of reeds is beoordeeld in het kader van het VN-bestel;
 5. informatie betreffende beoordelingen van de nieuwe psychoactieve stof in het kader van het bestel van de Verenigde Naties;
 6. In het kader van het communautaire institutionele bestel valt de uitvoering van communautaire wetgeving in eerste instantie onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten.
 7. de ondersteuning van jeugdinitiatieven en projecten en activiteiten die gericht zijn op hun deelname in het democratische bestel met het oog op de ontwikkeling van het burgerschap en het wederzijdse begrip onder jongeren.
 8. Indien de Commissie tijdens de overgangsperiode op grond van lid 4 haar taken delegeert, zorgt zij ervoor dat de beperkingen van het institutionele bestel zoals vastgelegd in het Verdrag daarbij volledig worden geëerbiedigd.
 9. Overeenkomstig het in datzelfde artikel genoemde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is voor de verwezenlijking van de doelstellingen ervan, aangezien de oprichting van een EGTS facultatief is, met eerbiediging van het constitutionele bestel van de individuele lidstaten.
 10. Raakvlak tussen Haagse Gedragscode, MTCR, bilaterale en regionale regelingen voor vertrouwenwekkende maatregelen bij het nastreven van de non-proliferatie van raketten, alsook tussen de Haagse Gedragscode en het VN-bestel (AVVN).
 11. Indien de Commissie tijdens de overgangsperiode op grond van lid 4 haar taken delegeert, zorgt zij ervoor dat de beperkingen van het institutionele bestel zoals vastgelegd in het Verdrag, daarbij volledig worden geëerbiedigd.
 12. Ongeacht de rang welke hij in het ambtelijk bestel bekleedt, is iedere tijdelijke functionaris verplicht zijn meerderen bij te staan en van raad te dienen; hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken welke hem zijn toevertrouwd.
 13. Binnen het Europese institutionele bestel vervult het Comité een specifieke functie: het is bij uitstek de vertegenwoordiger van en het overlegforum voor de organisaties uit het maatschappelijk middenveld en het fungeert als een bruggenhoofd tussen deze organisaties en de instellingen van de Europese Unie.
 14. Binnen het Europese institutionele bestel vervult het Comité een specifieke functie: het is bij uitstek de vertegenwoordiger van en het overlegforum voor de organisaties uit het maatschappelijk middenveld en het fungeert als een bruggenhoofd tussen deze organisaties en de instellingen van de Europese Unie.
 15. In het geval van een lidstaat die bestaat uit verscheidene territoriale eenheden welke ieder hun eigen rechtsregels hebben, wordt, rekening houdend met het constitutionele bestel van de betrokken lidstaat, onder de in lid 1, onder c), bedoelde wetgeving mede de wetgeving van die eenheden verstaan.