Betekenis van:
billijkheid

billijkheid (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • redelijkheid
"recht en billijkheid betrachten"
"naar (recht en) billijkheid"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. billijkheid.
 2. toezicht te houden op de billijkheid van de marktvoorwaarden totdat er van daadwerkelijke mededinging sprake is.
 3. De Europese Raad van 15 en 16 december 2005 te Brussel concludeerde onder andere dat de algemene doelstelling van billijkheid als leidraad voor de eigenmiddelenregelingen moet dienen.
 4. Ontwikkelen en bekendmaken van een beleid inzake licentieverlening om de praktijken in de publieke onderzoeksorganisatie te harmoniseren en billijkheid bij alle transacties te waarborgen.
 5. Op prestaties gebaseerde componenten van de beloning moeten ook bijdragen aan meer billijkheid binnen de beloningsstructuren van een kredietinstelling of beleggingsonderneming.
 6. Wat de ratio belastingen/inkomsten betreft is OFCOM van mening dat deze ratio niet relevant is voor een onderzoek naar de billijkheid van het belastingstelsel.
 7. In deze context vereisen de beginselen van gelijke behandeling en billijkheid dat rekening wordt gehouden met de periode waarin de uit circulatie genomen eurobankbiljetten werden uitgegeven.
 8. In afwijking van artikel 87, lid 2, kan het Gerecht van eerste aanleg in geval van hogere voorziening ingesteld door een ambtenaar of ander personeelslid van een instelling, de kosten over de partijen verdelen indien de billijkheid dit vergt.
 9. De lidstaten dragen er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.
 10. Voor zover evenwel de partijen respectievelijk op één of meer punten in het ongelijk worden gesteld of voor zover de billijkheid zulks vereist, beslist de oppositieafdeling, de nietigheidsafdeling of de kamer van beroep dat de kosten anders worden verdeeld.
 11. De EETS-infrastructuur garandeert dat de nauwkeurigheid van de via tolmeldingen verzonden gegevens overeenkomt met de eisen van de tolregeling teneinde de gelijke behandeling van EETS-gebruikers te waarborgen met betrekking tot tolgelden en heffingen (billijkheid).
 12. Om redenen van billijkheid is het inderdaad van belang dat de twee verzoekende ondernemingen na zo veel jaren schadeloos worden gesteld. […] De staat wordt zo de verplichte verzekeraar van de schadelijke gevolgen van de genoemde onbekwaamheid [van de gemeente].”
 13. De Commissie zou van meer billijkheid hebben getuigd indien zij de regeling inzake gekwalificeerde vennootschappen enkel had bekeken vanuit het oogpunt van de gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen, van de artikelen 96 en 97 van het Verdrag of van de procedure voor bestaande steunmaatregelen.
 14. Overeenkomstig de aan de statuten ten grondslag liggende algemene beginselen van billijkheid, gelijke behandeling en de bescherming van gewettigd vertrouwen, dienen die NCB's van de deelnemende lidstaten wier relatieve aandeel in het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB stijgt ten gevolge van de voornoemde aanpassingen, eveneens ter compensatie een overschrijving uit te voeren aan die NCB's van de deelnemende lidstaten wier relatieve aandeel daalt.
 15. Gezien hun opmerkingen en bezwaren is de Commissie het ermee eens dat deze ratio geen goed instrument is om de billijkheid van het belastingstelsel te beoordelen, dat immers een belasting op de waarde van onroerend goed is, en niet een belasting op ontvangsten of toegevoegde waarde.